Letný rez jabloní

20.jún 2013

OVOCINÁRSTVO

 

Medzi zásahy vykonané v letnom období zaraďujeme skracovanie letorastov, presvetľovanie, nalamovanie, ohýbanie a ďalšie zásahy.

Letný rez veľmi priaznivo ovplyvňuje formovanie tvaru, vzdušnosť a svetelné podmienky v korune, diferenciáciu kvetných púčikov, ako aj tvorbu rodivého obrastu. Chápeme ho ako neoddeliteľnú agrotechnickú súčasť celkového pestovania. Termín letného rezu prispôsobujeme veku, zdravotnému stavu, pestovateľskému tvaru, ale aj odrode.

Pri mladších stromoch je najvhodnejší rez na začiatku diferenciácie kvetných púčikov v období od polovice júna až do prvej dekády júla. Skracujeme letorasty, ktoré dosiahli dĺžku 30 cm a viac. Skracujeme ich za 8. až 10. listom. Zo skráteného letorastu z najvyššie položených púčikov vyrastú jeden až štyri predčasné sekundárne letorasty. Koncom leta vykonáme na predčasných letorastoch opravný rez, väčšinou na najnižší predčasný letorast. Pri predjarnom reze ho neskracujeme na púčik, ale na pätku.

Zvlášť pri pestovateľskom tvare štíhle vreteno sa veľmi osvedčuje skrátenie letorastov v neskoršom termíne, v období od polovice augusta. V tomto období sa rast letorastov končí, púčiky na skrátených letorastoch sa už neprebudia a letorasty už nerastú. Tým nedochádza k zahusťovaniu koruny.

Pri starších stromoch skracujeme len veľmi bujne rastúce letorasty, krátke neskracujeme. Z korún odstraňujeme zahusťujúce letorasty, vlky, výhonky na kmeni, letorasty vyrastajúce v blízkosti rán po reze.

Ďalším spôsobom je pomerne málo využívaný typ letného rezu, a to rez na pätku. Je to veľmi účinný spôsob rezu na podporu tvorby rodivého obrastu. Letorasty, ktoré dosiahli dĺžku minimálne 30 cm a viac, zrežeme v termíne od polovice do konca júna na pätku. To znamená, že ich zostrihneme na dĺžku 5 – 8 mm. Tým dosiahneme prebudenie spiacich púčikov, ktoré sa nachádzajú na báze letorastu. Minimálne jeden sa prebudí a po diferenciácii začína rásť. Do konca vegetačného obdobia narastie niekoľkocentimetrový letorast. Tento tvorí základ budúceho rodivého obrastu.

Letný rez, ktorý vykonáme týmto spôsobom, nám neznižuje úrody jabĺk v porovnaní so zimným rezom. Dokonca ani 30 – 50 % odstránenie nám neznižuje úrodu v tom roku, v ktorom boli letorasty odstránené.

VÝHODY LETNÉHO REZU

  • Letným rezom možno lepšie zabrzdiť rast stromov ako zimným rezom.
  • Odstránenie zahusťujúcich letorastov, „vlkov“ v bylinnom stave nám zlepšuje a urýchľuje dozrievanie plodov.
  • Zlepšuje svetelné pomery v korune, a tým zmenšuje náchylnosť odrôd na choroby a škodcov, pre šírenie ktorých sú vhodné zahustené koruny.
  • Výrazne podporuje diferenciáciu kvetných púčikov v korune stromu.
  • Urýchľuje vstup ovocných stromov do rodivosti, čo je zvlášť dôležité v intenzívnych výsadbách.

Pri letnom reze si treba uvedomiť celkový dopad odstránenia letorastov, a tým aj listovej plochy. Na dobré a kvalitné dozretie plodov v tomto roku, v ktorom odstraňujeme letorasty, treba nechať dostatok listovej plochy pre jednotlivé plody. Primeraný letný rez podporuje diferenciáciu kvetných púčikov a urýchľuje dozrievanie plodov, nadmerný má však opačný účinok. Plody zle vyzrievajú, je vysoký predčasný opad, resp. plody zmenšujú svoju veľkosť. Preto treba ponechať dostatok listovej plochy. Pri štíhlych vretenách na dostatočné vyvinutie a dozretie plodov je vhodné ponechať pre jeden plod 20 – 25 listov a pri voľnejších tvaroch asi 30 – 40 listov. Letný rez sa na úrodnosti jabloní prejaví už v priebehu dvoch rokov.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs