Malý tím a veľké výsledky

3.apr 2013

Vesna Šijački, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť (zľava), a Anita Beretić, pomocníčka pre rodovú rovnosť

ZO ZASADNUTIA VÝBORU PRE RODOVÚ ROVNOSŤ  ZHROMAŽDENIA  APV

Ústav pre rodovú rovnosť AP Vojvodiny pôsobí už deväť rokov. Jeho činnosť je mnohoraká, zameraná na uplatňovanie zásad rodovej rovnosti, monitoring postavenia žien, podporu rodovej rovnosti, vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti… V utorok 2. apríla na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť Zhromaždenia AP Vojvodiny  prediskutovali Správu o činnosti uvedeného ústavu za rok 2012, podanú jeho riaditeľkou Vesnou Šijački.

Jednou zo základných konštatácií je, že vlaňajšie pôsobenie ústavu bolo hlavne zamerané na organizovanie a realizovanie školení, výskumných, promočných a vydavateľských programov. Niektoré aktivity organizovali po prvýkrát. Do medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách zapojili aj kancelárie pre mladých, s  možnosťou, že po ukončení seminára členovia uvedených kancelárií mali príležitosť vlastné návrhy a idey vzťahujúce sa na  boj mladých proti násiliu, podať vo forme projektu. Schválené sú dva projekty, z ktorých projekt Rovesníci a Rovesníčky (Vršnjaci i Vršnjakinje) vypracovalo združenie občanov Photo Expo z Aradáča.

Novinkou bola aj účasť ústavu na podujatí Noc múzeí. Programom Portréty dedinských žien vo Vojvodine, ktorý pozostával z niekoľkých častí, výstavou fotografií Ženy na dedine, výstavou tradičných jedál a projekciou troch umelecko-dokumentárnych filmov predstavené boli spolky žien z Padiny, Kysáča, Bieleho Blata a Báča.

Ďalšou novinkou boli dve nové edície vo vydavateľskej činnosti. Jedna je venovaná doktorandským prácam v oblasti rodovej rovnosti a ženských práv, s cieľom predstaviť odborníkov v tejto oblasti, kým je druhá zameraná na prezentáciu ženskej poetickej tvorivosti. Po štvrtýkrát usporiadali Veľtrh tvorivosti dedinských žien, ktorý prebiehal v Subotici, a zúčastnilo sa na ňom viac ako 150 ženských spolkov. Jedným z dôležitejších schválených podujatí je IPA projekt cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Srbskom týkajúci sa podnikateľskej spätosti žien žijúcich vo vidieckych oblastiach. Projekt potrvá dvanásť mesiacov, počas ktorých osemdesiat žien absolvuje kurzy o informačných technológiách a spravovaní.

Viaceré členky výboru mali pripomienky, že sa väčšina programov realizuje v Novom Sade. Keďže je ich cieľom zapojiť čoraz viac lokálnych samospráv, odznel návrh, aby sa niektoré programy zrealizovali aj mimo pokrajinskej metropoly.

J. Pániková


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs