Mlčky ťahá každý na svoju stranu

11.apr 2014

Mlčky ťahá každý na svoju stranu

Ticho a smutná nálada členov Petrovskej družiny na výročnom zasadnutí

Ticho a smutná nálada členov Petrovskej družiny na výročnom zasadnutí

 Spolková činnosť v Petrovci v poslednom čase je celkom evidentne v závoze. Aj pre nedostatok finančnej podpory z pokladnice miestnej samosprávy, pretože sa zrušilo samozdanenie. Pomoc z obecného rozpočtu tiež kryje iba základné potreby a aj dlhoročné zdravotné problémy predsedníčky Kvetoslavy Benkovej, hnacieho motora spolku, tiež v značnej miere sťažujú pôsobenie petrovských folkloristov. Kvitujeme, že vystali niektoré tradičné podujatia, ale spolok sa predsa aj napriek tomu ako-tak hýbe, a ako sme sa na výročnom zhromaždení KUS Petrovská družina v pondelok 7. apríla dozvedeli, väčšinu plánovaných aktivít v roku 2013 úspešne zrealizovali. Spolok mal činné dve mládežnícke tanečné skupiny: staršiu pod vedením Jána Kováča, mladšiu viedla Tatiana Kriváková-Amidžićová, ako aj detskú tanečnú skupinu. Divadelnú sekciu mala na starosti Daniela Legíňová-Sabová a dievčenskú spevácku skupinu K. Benková. Novinkou je práca detského orchestra, s ktorým Michal Struhár od februára minulého roka pracoval celkom dobrovoľne. Všetky tieto zložky pravidelne nacvičovali a vystupovali doma na prehliadkach a v rámci príležitostných programov, tiež v zahraničí – v Chorvátsku a na Slovensku, kde boli i divadelníci s predstavením Tŕnikove nové boty, ale si sami hradili zájazd. Z predostretých správ však nevidno, či folkloristi nacvičili nové choreografie. Bolo počuť iba, že divadelníci inscenovali novú predlohu Paťa a piráti. Podľa finančnej správy za rok 2013 vyplynulo, že objem hospodárenia bol 426 174 dinárov, z čoho polovica boli materiálne trovy a značnú časť trov tvorili i cestovné náklady a úhrady choreografom a korepetítorom. Otázne je však, či sú choreografi vskutku vyplatení, lebo v správe o činnosti sa uvádza, že nie sú a v správe Dozornej rady, že sú. Dozorná rada namieta aj na skutočnosť, že ich nevolajú na zasadnutia Správnej rady, takže nemohli preveriť, či všetky prostriedky boli trovené podľa rozhodnutia SR; tiež eviduje, že si členské zaplatilo iba 57 členov spolku a sú nedopatrenia aj s inventárom. Hoci si spolkári na tento rok finančne naplánovali dvojnásobok toho vlaňajšieho, celkom je zrejmé, že málo z toho bude možné reálne uskutočniť. Azda aj preto predsedajúca zhromaždením Katarína Melegová-Melichová márne vyzývala prítomných členov na diskusiu, v sieni vládla mĺkvosť, a tak sa zasadnutie vo veľmi krátkom čase i ukončilo. Záverom len konštatujeme, že bude treba vložiť mnoho úsilia do zotavenia spolkárskej činnosti.

                                                                                                                                               Jaroslav Čiep

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs