Návraty, pohľady, plány

15.jan 2013

Záber z tlačovej konferencie v zasadacej sieni vlády APV

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE MEDZIREGIONÁLNU SPOLUPRÁCU A LOKÁLNU SAMOSPRÁVU

Prah nového roku je tradične obdobím vrhania pohľadu dozadu, ale i dopredu. Potvrdil to i pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski, keď 11. januára usporiadal v Novom Sade tlačovú konferenciu, na ktorej ozrejmil, že mesiace po vlaňajších voľbách boli veľmi rušné, dynamické, dakedy poznačené viacerými prestavbami moci na lokálnej úrovni, ako aj rôznymi tlmočeniami pozície, práv a záväzkov Vojvodiny.

Keďže je však príznačnosťou a orientáciou tohto pokrajinského vládneho kabinetu dívať sa do budúcnosti, dôraz dal na mnohé, čo sekretariát, ktorý vedie, plánuje realizovať v roku pred nami. Toho teda nie je vôbec málo. Je tu potreba konštantne predstavovať multikultúrne, hospodárske a turistické potenciály Vojvodiny, zvlášť v zahraničí, ako aj pokračovanie spolupráce so susednými, európskymi a mimoeurópskymi regiónmi s akcentom na jej konkretizáciu a stanovenie nových projektov.

Vojvodina má rozvetvené vzťahy s viacerými regiónmi v Rumunsku a Maďarsku, s Osječko-baranjskou a Vukovársko-sriemskou župou v Chorvátsku, so Zeničko-dobojským kantónom v Bosne a Hercegovine, s talianskou oblasťou Fruili Venezia Giulia, s Olomouckým krajom v Česku, s Trnavským na Slovensku…

Na domácej pôde, v lokálnych samosprávach, sa ako veľmi dôležité javí ďalšie uplatnenie a implementácia Vojvodinského štandardu a jeho zložiek. Dlhodobý význam má aj ďalšia certifikácia miest a obcí a rozvetvenosť inštitúcie Ochrancu práv občanov na územie celej Vojvodiny. Rovnaký význam platí aj keď ide o budúce súbehy a projekty, ktoré zrejme budú vo viacerých funkciách: vyrovnaného rozvoja, lepších služieb občanom, zveľadenia kvality žitia v lokálnych spoločenstvách, podpory a utuženia medziregionálnej spolupráce, dobrej susedskej spolupráce, dosiahnutia konkrétnych výsledkov dôležitých z aspektu napredovania Vojvodiny.

                                                                                                       O. F.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs