Kopa osožných údajov

15.jan 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: VLADICA JANKOVIĆ, PORADCA V ODBORE PRE SOCIÁLNE INDIKÁTORY REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVU

Čo vlastne znamená DevInfo, ktorý ste nedávno prezentovali verejnosti?

– Ide o skratku, ktorú by sme mohli preložiť ako rozvojové informácie. Je to vlastne báza údajov, týkajúca sa toho-ktorého prostredia. Je aj silný nástroj umožňujúci organizované a účinné chránenie údajov na jednom mieste, ich ľahké a rýchle získanie zo základne a prezentáciu vo forme tabuliek, grafov, máp, profilov. Uvedené údaje, na základe ktorých sa dá sledovať spoločenský vývoj, sú na webovej stránke Republikového štatistického ústavu. Tam sa k potrebným faktom  dá dostať klasickým spôsobom, alebo sa môže prebrať ich už hotový profil. Keď ide napríklad o bázu obcí, tak je tam až 142 indikátorov vzťahujúcich sa na rôzne oblasti: obyvateľstvo, hospodárstvo, zamestnanosť, zdravotnú ochranu, sociálne služby, infraštruktúru. To sú širšie tematické oblasti, ktoré sa potom delia na tie menšie. Napríklad vzdelávanie zahŕňa nielen predškolské alebo to v základnej škole, ale aj stredoškolské a vysokoškolské…

                                                                            Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs