Navŕšiť a dovŕšiť

28.aug 2013

JOMIL121

Slovesá navŕšiťdovŕšiť nie sú rovnoznačné, i keď sú čo do zvukovej stránky veľmi podobné, dokonca líšia sa len predponou „na-“ a „do-“. Zaujali nás práve takto spoločne z toho dôvodu, že sme si my nesprávne osvojili používanie slovesa navŕšiť, a použijeme ho aj vtedy, keď to nie je vhodné. Totižto keď niekto oslavuje narodeniny, povieme, že „navŕšil osemnáste narodeniny“, „navŕšil štyridsiate piate narodeniny“, a robíme chybu. Určite však nevedome.

Slovenské sloveso navŕšiť má jeden jediný význam, a to vytvoriť kopec, kopu hromadením, ukladaním niečoho na jedno miesto, na jednu kopu: nahromadiť veľa zeme, dreva: „Museli sa rozlúčiť s kopčekom, ktorý navŕšila hrobárova motyka nad rakvou otca.“ Nedokonavé sloveso je navršovať. Zvratné sloveso je navŕšiť sa, nahromadiť sa na jednom mieste, na jednej kope: navŕšili sa veľké záveje. Nedokonavé sloveso je navršovať sa.

Na základe uvedeného možno usúdiť, že s tým účelom, na aký my používame toto sloveso, vlastne ono nemá nič spoločné. A k nám sa dostalo pod vplyvom srbčiny, lebo v srbskom jazyku sa povie „navršiti osamnaesti rođendan“. Srbským slovesom navršiti sa teda nevystihuje ten význam ako v slovenčine. Preto si pozrime, ktoré slovo tu bude vhodné na použitie. Možno sa prekvapíme, ale v týchto prípadoch správne slovo  je dovŕšiť, a nakuknúc do slovníka, tu podáme ešte niekoľko významov slovesa dovŕšiť: doplniť na konečnú (potrebnú, najvyššiu) mieru, dokončiť, ukončiť: dovŕšiť stoh slamy, dovŕšiť dielo, víťazstvo, dovŕšiť mieru utrpenia, a to, čomu sme tu venovali priestor – dovŕšiť dvadsiaty rok, osemnásty rok; dodať niečomu úplnosť, vyplniť na istý stupeň, na istý počet, uceliť: doplniť si vzdelanie, vedomosti; doplniť si zásoby.

Nedokonavé sloveso je dovršovať; zvratné sloveso je dovŕšiť sa, a ním sa vystihuje: dosiahnuť konečnú podobu, dosiahnuť vrchol, vyvrcholiť, ukončiť sa: Tu sa jeho šťastie dovŕšilo.; Deň sa mi dôstojne dovŕšil. Nedokonavé sloveso je dovršovať sa.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs