Nové poplatky a úhrady

14.máj 2019

Nové poplatky a úhrady

Rutinovane, takmer bez diskusie, zhromaždenie obce Alibunár na 28. zasadnutí dnes predpoludním za necelú hodinu zdolalo 35 bodov rokovacieho programu.

Zo zasadnutia alibunárskeho lokálneho parlamentu

Najprv výbornícka väčšina bez rozpravy schválila nový Pracovný poriadok Zhromaždenia. Ihneď potom začala aj iniciatívu na novú zmenu Štatútu obce, ktorý je schválený pred dvomi mesiacmi. Ide totiž o to, že pri vypracovaní rozhodnutia o miestnych spoločenstvách v odborných službách obce zistili, že  novým Štatútom je určený o. i. aj spôsob voľby členov rady miestnych spoločenstiev a výhľad hlasovacích lístkov, čo by podľa Zákona o lokálnej samospráve malo byť regulované aktom o zakladaní miestnych spoločenstiev, nuž navrhujú, aby tie ustanovenia boli vyškrtnuté zo Štatútu.

Vynesené sú aj zmeny rozhodnutia o lokálnych komunálnych poplatkoch, ktorými sú stanovené tri nové poplatky a to na vykladanie tabule s názvom firmy na podnikateľskom priestore, na motorové vozidlá okrem poľnohospodárskych strojov a na prostriedky pre hru (zábavný park). Zároveň sú z tohto rozhodnutia vyškrtnuté poplatky pre reklamy mimo podnikateľského priestoru, na používanie verejných plôch pre podnikateľskú činnosť a uskladňovanie stavebného materiálu na verejnej ploche.

Podnikanie na verejných plochách viac nebude zdarma

To však neznamená, že tieto poplatky viac nebudú vyberané, iba že je ich vyberanie určené novým rozhodnutím o úhradách na používanie verejných plôch. Konečne ďalším rozhodnutím sú určené aj úhrady na používanie verejných ciest prislúchajúcich obci Alibunár. Týmto rozhodnutím je okrem iného určená úhrada na prekročenie dovolených dimenzií a hmotnosti vozidiel, úhrada na postavovanie reklám, úhrada na postavenie vodovodných, kanalizačných, elektro a telekomunikačných inštalácií na verejných cestách…

Hladinu trochu rozvlnil bývalý predseda Zhromaždenia Siniša Gavrančić, ktorý teraz pôsobí ako nezávislý výborník, lojálny bývalému predsedovi obce Predragovi Belićovi poznámkou v súvislosti s dávaním garancií obce na úverové zadĺženie VKP Univerzal v sume 10 miliónov dinárov.

Tieto prostriedky Univerzalu umožnia normálne fungovanie, ohrozené nízkym percentom vyberania za poskytnuté služby, ako priamym následkom nízkej platobnej schopnosti občanov. Na zasadnutí odznela aj informácia, že občania toho času za komunálne služby Univerzalu dlhujú zo 60 miliónov dinárov. Gavrančić zazlieval VKP, že sa zadlžuje, namiesto toho, aby rôznymi opatreniami zvýšil percento vyberania. Odpovedali mu predseda Zhromaždenia Nedeljko Konjokrad a úradujúca riaditeľka Univerzalu Zorana Bratićová konštatáciou, že problémy v tomto VKP sú zdedené od predchádzajúceho obecného vedenia, ktorého súčasťou bol aj Gavrančić.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs