NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE

4.máj 2020

NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE

KULTUROLÓGIA A KOMUNIKOLÓGIA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Filozofická fakulta v Novom Sade doplnila svoju bohatú vzdelávaciu ponuku o tri nové akreditované študijné programy, ktorými sú: Základné akademické štúdiá Kulturológia, master akademické štúdiá KulturológiaZákladné akademické štúdiá Komunikológia a vzťahy s verejnosťou. Prvú generáciu študentov budeme prijímať v zápisnej lehote v roku 2020.

Základné akademické štúdiá Kulturológie ponúkajú moderné vzdelávanie pre interdisciplinárnu analýzu fenoménu kultúry, riadenie politík a projektov v oblasti kultúry a interkultúrnu komunikáciu. Študijný program je vypracovaný so zreteľom na význam a hodnoty mnohonárodného kultúrneho prostredia a na čoraz výraznejšiu potrebu  paneurópskej interkultúrnej spolupráce a európskych integrácií. Študenti, ktorí absolvujú štvorročné štúdiá Kulturológie, získajú hodnosť diplomovaného kulturológa a možnosť uplatnenia sa vo verejnom, súkromnom a mimovládnom sektore, v inštitúciách kultúry a turizmu, v aktivitách interkultúrnej mediácie, v domácich, medzinárodných a cezhraničných projektoch a kultúrnych udalostiach.

Základné akademické štúdiá Komunikológia a vzťahy s verejnosťou sú určené na vzdelávanie kompetentných profesionálnych komunikátorov, ktorí majú vedomosti pre vykonávanie rozličných prác v oblasti mediálnej a komunikačnej činnosti. Študijný program je koncipovaný tak, aby študenti získavali hodnosť diplomovaného komunikológa, zároveň i vedomosti potrebné na uplatnenie sa v oblasti strategickej komunikácie, vzťahy s verejnosťou, marketingu, analýzy mediálnych obsahov ako aj pre vykonávanie iných prác v oblasti riadenia, spracovania a distribúcie informácií vo verejnej komunikácii.

            Informácie o prijímacej skúške, štruktúre štúdia, predmetoch, ako aj o kontaktnej adrese sú dostupné na webovej stránke Filozofickej fakulty.

Na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa realizuje viac ako 50 študijných programov, z toho 20 na základných štúdiách. Stredoškoláci si môžu zvoliť štúdiá z bohatej filologickej ponuky, ktorú tvoria srbský jazyk a literatúra, srbská literatúra a jazyk, komparatívna literatúra, srbský v kontakte, nemecký, ruský, anglický, francúzsky, maďarský, slovenský, rumunský a rusínsky jazyk a od minulého školského roka sa realizuje aj dvojjazyčné štúdium anglického jazyka s inou cudzou filológiou. V ponuke sú tiež študijné programy filozofia, sociológia, pedagogika, história, žurnalistika, psychológia a sociálna práca.

Filozofická fakulta v Novom Sade

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs