Nový študijný program vinárstvo na SPU v Nitre

8.feb 2013

O Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre určite už počul nejeden študent z Vojvodiny. Vzdeláva sa na nej veľa mladých ľudí, najmä študenti gymnázia z Báčskeho Petrovca a Kovačice.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka dnes na svojich šiestich fakultách štúdium v 41 programoch bakalárskeho, 28 programoch inžinierskeho a 21 programoch doktorandského štúdia. Ich nadstavbou je kvalitná cudzojazyčná príprava, prístup k informačným a  komunikačným technológiám, výučba odborných predmetov v cudzích jazykoch, možnosť absolvovať časť štúdia na renomovaných zahraničných univerzitách. Kvalitu SPU potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým viac ako 63-tisíc absolventov, ktorí za šesťdesiat rokov opustili brány svojej alma mater.

Slovenská poľnohospodárska univerzita začne od nového akademického roka 2013/2014 vychovávať odborníkov špecializovaných na vinárstvo. Nový akreditovaný študijný program vinárstvo budú môcť záujemcovia študovať na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU. Študijný program bol pripravený s cieľom vychovať odborníkov v oblasti pestovania, ale predovšetkým spracovania hrozna až na finálne produkty.

Študenti absolvovaním študijného programu realizovaného v rámci prvého, bakalárskeho stupňa štúdia, v dennej alebo externej forme, získajú vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov. Predmety, ktoré sú súčasťou študijných plánov, budú zabezpečované katedrami všetkých fakúlt SPU. Absolventi získajú počas štúdia vedomosti týkajúce sa problematiky pestovania viniča hroznorodého, ale ich hlavným zameraním bude predovšetkým spracovanie hrozna vrátane súvisiacich činností. Študenti budú vzdelaní v oblasti základnej suroviny a technologických postupov výroby vín klasickými metódami, aj modernými technológiami. Zvládnu problematiku faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vín, ošetrovanie a školenie vín, ich stabilizáciu a finalizáciu, ako aj kultúrne použitie vín. Dokážu hodnotiť a analyzovať hrozno, mušty aj vína inštrumentálnymi metódami. Významná pozornosť bude venovaná senzorickému hodnoteniu, marketingovej a ekonomickej oblasti. Absolventi bakalárskeho štúdia budú pripravení na prácu v oblasti vinárstva, ale budú môcť pokračovať v štúdiu aj v inžinierskom programe technológia potravín, prípadne ďalších príbuzných študijných programov.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs