NRSNM finančne podporila stredoškolákov a študentov

12.dec 2019

NRSNM finančne podporila stredoškolákov a študentov

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny včera 11. decembra, udelili štipendiá stredoškolákom a študentom.

Na začiatku sa prítomným prihovorila koordinátorka pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová. Nasledovali uvítacie slová predsedníčky NRSNM, ktorá zdôraznila na význam štipendií a na potrebu uplatnenia sa po ukončení školy v menšinových inštitúciách, školstve či iných ustanovizniach, ktoré pracujú v prospech vojvodinských Slovákov. Zaujímavosťou je, že tohto roku boli udelené štipendiá iba stredoškoláčkam a študentkám, ktoré spĺňali podmienky konkurzu. Komisia ktorá hodnotila stanovené kritériá sa rozhodla udeliť štipendiá šiestim študentkám: Izabele Stošićovej zo Starej Pazovy, Nine Chalupovej z Kovačice, Margarete Makanovej z Nového Sadu, Lýdii Spevákovej z Báčskeho Petrovca, Alene Kolárovej z Lugu a Miroslave Ožvátovej z Kysáču.

O stredoškolské štipendium sa mohli uchádzať žiaci Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca, Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice a žiaci Strednej zdravotníckej školy 7. apríla z Nového Sadu. Celkovo bolo udelených 14 štipendií žiakom petrovského gymnázia,  5 kovačického gymnázia a 8 žiakom zdravotníckej školy s vyučovacou rečou slovenskou.

Po vymenovaní komisiou zvolených stredoškolákov a vysokoškolákov zmluvy prítomným po podpísaní odovzdala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. V rámci svojho príhovoru zdôraznila: „Osobne si myslím, že je to dobrý motív stredoškolákom a študentom aby sa snažili, aby študovali a po ukončení školy zostali pôsobiť v tejto krajine. V konečnom dôsledku, aby videli, že aj my starší si vážime tú mladosť, ktorá je našou budúcnosťou a že počítame s nimi, lebo je to naša mladá inteligencia, ktorá nás bude predstavovať. Pravdaže očakávame od nich, že budú spoločensky aktívni a na ten spôsob ďalej budú zachovávať našu kultúru ktorá existuje už takmer tri storočia na týchto priestoroch.“

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs