O mediálnom vzdelávaní, udržateľnosti médií…

9.okt 2013
Dr. David Tombs

Dr. David Tombs

KONFERENCIA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE

V organizácii Oddelenia pre mediálne štúdie Filozofickej fakulty v Novom Sade a pod patronátom Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj 4. a 5. októbra prebiehala piata Medzinárodná vedecká konferencia Mosty mediálneho vzdelávania 2013.

Toto už tradičné podujatie aj v tomto roku zhromaždilo početných mediálnych odborníkov z našej krajiny, ale aj z regiónu a iných európskych štátov. Prednášatelia sa zaoberali hlavne tromi témami: mediálnym vzdelávaním, ekonomickou udržateľnosťou médií a teoretickými a metodologickými prístupmi v mediálnych štúdiách.

Konferenciu otvorila prodekanka pre vedu a medzinárodnú spoluprácu  Filozofickej fakulty Ivana Živančevićová-Sekerušová a účastníkom sa  prihovorila aj šéfka Oddelenia mediálnych štúdií Dubravka Valićová-Nedeljkovićová. Obe zdôraznili významné položenie najmladšieho oddelenia na Filozofickej fakulte, ktoré sa dopracovalo k tomu, že sa vďaka angažovaniu jeho zamestnancov už piatykrát organizuje konferencia medzinárodného rázu. Prvým prednášateľom bol Dr. David Tombs z Trinity college, Dublin. Zameral sa na informovanie o sexuálnom násilí vo vojnou postihnutých oblastiach, ako aj na vzťah medzi sexuálnym násilím a teológiou. Podal prehľad článkov o sexuálnom zneužívaní obetí v dlhšom časovom horizonte, od druhej svetovej vojny, cez vojnu v Bosne a Hercegovine, po zavraždenie líbyjského lídra Muammara Kaddáfího.

Pravdaže, všetky práce, ktoré prezentovali na konferencii, budú zhrnuté v zborníku prác, ktorý vyjde v nasledujúcom období.

Na konferencii prezentovali aj zborník prác Mediji, religija i nasilje, ktorý zostavili Dubravka Valićová-Nedeljkovićová, Srđan Sremac a Nikola Knežević. Zborník vznikol na základe prác, ktoré boli prezentované na rovnomennom vedeckom zhromaždení prebiehajúcom pred rokom.

Paralelne s konferenciou Mosty mediálneho vzdelávania konala sa aj konferencia Úloha médií v normalizácii vzťahov na západnom Balkáne. Spoločne ju usporiadali Oddelenie pre mediálne štúdie a Centrum pre výskum náboženstva, politiky a spoločnosti.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs