Za prof. Dr. Michalom Týrom

9.okt 2013

41Micha-Tyr_jpgIN MEMORIAM

Pivnica 26. 10. 1942 – Pivnica 5. 10. 2013

Na správu o smrti známeho či milého človeka nikdy nie je správny čas. Tobôž nie slnečná októbrová sobota… Slovenskú vojvodinskú verejnosť správa o náhlom odchode obľúbeného profesora, skvelého jazykovedca a výnimočne skromného a dobrého človeka Dr. Michala Týra v sobotu 5. októbra 2013 prekvapila o to viac, lebo iba pred dobrým mesiacom bol s manželkou a dcérou na otvorení Petrovských dní divadelných, kde svojím nenúteným spôsobom rozdával úsmevy všetkým, ktorí sa mu prihovorili… Pevne sme verili, že zdravotné problémy má za sebou. Tak ako teraz nemôžeme uveriť, že sa s ním nikdy a nikde viac nestretneme…

Michal Týr sa narodil 26. októbra 1942 v Pivnici, kde ukončil základnú školu. Po absolvovaní gymnázia v Petrovci študoval na Filozofickej fakulte v Novom Sade (1. stupeň odboru slovenský jazyk a literatúra) a vysokoškolské štúdiá (český a slovenský jazyk) absolvoval na Filologickej fakulte v Belehrade roku 1967. Na tejto fakulte obhájil i magisterskú prácu pod názvom Glasovni sistem slovačkog govora Bačkog Petrovca. Doktorát filologických vied získal roku 1987 na Filozofickej fakulte v Novom Sade za dizertačnú prácu Číslovky v slovenčine a srbochorvátčine. Prvým pracoviskom mu bola základná škola v Hložanoch, krátko na to sa zamestnal vo vydavateľstve Obzor, kde bol v rokoch 1967 – 1969 lektorom práve v redakcii Hlasu ľudu. Pracovná púť ho potom ako jazykového redaktora a neskôr redaktora učebníc pre školy so slovenskou vyučovacou rečou zaviedla do Ústavu pre vydávanie učebníc a od roku 1975 až po odchod do výslužby roku 2010 bol profesorom na Katedre (neskôr Oddelení) slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sade. Ako hosťujúci lektor srbského jazyka pôsobil i na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, slovenský jazyk prednášal i na Filologickej fakulte v Belehrade a na Učiteľskej fakulte v Sombore – vo vysunutom oddelení v Báčskom Petrovci. V rokoch 1989 – 1994 bol prodekanom na Filozofickej fakulte v Novom Sade a viac rokov i zástupcom vedúceho na Oddelení slovakistiky.

Doceniť plodné slovakistické a pedagogické dielo Dr. Michala Týra je priam nemožné. Bol členom viacerých vedeckých združení a spolkov v Srbsku a na Slovensku, účastníkom mnohých odborných slavistických sústredení, konferencií u nás a v zahraničí – dokonca aj v Japonsku, rad rokov bol členom komisií v republikových súťažiach zo slovenského jazyka, zverejnil veľký počet vedeckých štúdií, niekoľko jazykovedných kníh, bol autorom a posudzovateľom slovenských učebníc, redaktorom Zborníka SVS. Za svoju prácu bol odmenený viacerými oceneniami v krajine a v zahraničí, spomeňme Cenu Spolku vojvodinských slovakistov, Zlatý odznak Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska, Pamätnú medailu Univerzity Komenského za prínos v oblasti slovakistiky a jej propagácie vo svete, Veľkú medailu svätého Gorazda.

Ochotne chodieval na svoje niekdajšie prvé jazykovedné pracovisko – do Hlasu ľudu, kde bol od roku 1997 členom Vydavateľskej rady NVU Hlas ľudu a od júna 2005 až do svojej smrti i predsedom tejto Rady. Z tohto postu podpísal a na cestu k čitateľom vyprevadil viac knižných titulov. Ten najnovší – ukázalo sa, že jeho posledný – je práve v tlači.

Obľúbený profesor, ústretový odborník, tichý, skromný, ale obetavý človek, vždy ochotný pomôcť. Taký bol Dr. Michal Týr. Spomínať si naňho budeme aj ako na neúnavného člena posudzovacej komisie na festivale Divadelných inscenácií dolnozemských autorov v jeho rodnej Pivnici, kde sledoval jazykovú stránku nových slovenských dramatických textov.

Nech mu je večná sláva a vďaka.

A. Francistyová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs