O niektorých aspektoch primárnej zdravotnej ochrany

8.aug 2013
Dr. Ján Rybovič, riaditeľ Domu zdravia v Petrovci

Dr. Ján Rybovič, riaditeľ Domu zdravia v Petrovci

2. ZDRAVOTNÍCKE SYMPÓZIUM POČAS SNS V PETROVCI

Zdravotní pracovníci z územia Petrovskej obce vo štvrtok 1. augusta mali česť otvoriť oficiálny program Slovenských národných slávností. Totiž na sympóziu, ktorý zorganizoval Dom zdravia Báčsky Petrovec v spolupráci so Strediskom pre vzdelávanie, toleranciu a multikultúrnosť z Maglića a Trnavskou univerzitou mali možnosť oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti.

Odborné zoskupenie na tému Úloha výskumu a prevencie v primárnej zdravotnej ochrane, ktoré prebiehalo vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, uviedol riaditeľ Domu zdravia Dr. Ján Rybovič. V príhovore ozrejmil tému sympózia, keď vyzdvihol víziu primárnej zdravotníckej ustanovizne v Petrovci, ktorá hovorí o lepšom zdraví pre všetkých, ako aj o rovnakých príležitostiach a prístupoch v liečení a prevencii chorôb. Oficiálne ho otvoril predseda obce Pavel Marčok. Vyzdvihol vzácnosť lekárskeho povolania, ako aj dobrú spoluprácu medzi obecnou administratívou a Domom zdravia.

32sns-lekari-hlavni-akteri_JPG

Hostia a organizátori sympózia (sprava) doc. Dr. sc. med. Predrag Ðurić, prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., a prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc

Svoju skúsenosť a vedecké poznatky z bohatej praxe prezentovali doc. Dr. sc. med. Predrag Ðurić z Lekárskej fakulty v Novom Sade, ktorý hovoril o komunikácii vo vedeckovýskumnej práci v primárnej zdravotnej ochrane, kým Dr. Rybovič prednášal o modernom prístupe v liečení cukrovky. Sympózium malo aj medzinárodný ráz, keďže o uvedenej problematike hovorili aj profesori lekárskych fakúlt Trnavskej univerzity prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., a prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., ako aj prof. Ján Vojtaššák, CSc., z Univerzity Komenského z Bratislavy. Tak tunajší zdravotní pracovníci získali informácie o tom, ako na práva pacientov, na ich lepšie ošetrovanie, ale aj prevenciu chorôb pozerá Slovenská republika, resp. Európska únia.

V. Dorčová-Valtnerová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs