V znamení tradičného priateľstva

7.aug 2013
Zaslúžená Cena NRSNM Miroslavovi Lajčákovi

Zaslúžená Cena NRSNM Miroslavovi Lajčákovi

OTVORENIE SNS 2013 A UMELECKÝ GALAKONCERT

Aj v tomto roku bola veľká sieň Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci primalá pre všetkých záujemcov o priame sledovanie otváracieho programu Slovenských národných slávností. Ináč piatkový program z 2. augusta 2013 prebiehal aj v priamom televíznom prenose Rádio-televízie Vojvodina.

Po vstupnom príhovore Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM, prečítala pozdravný list Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky. Nasledovali príhovory Pavla Marčoka, predsedu Báčskopetrovskej obce a predsedu organizačného výboru SNS 2013, a Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku. Vzápätí pani Tomanová-Makanová, ktorá v tomto bohatom piatkovom programe bola moderátorkou aj jeho umeleckej časti, ozrejmila, že tohtoročné Slávnosti prebiehajú v duchu osláv 10. výročia pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V roku osláv NRSNM sa rozhodla udeliť rad uznaní zaslúžilým osobnostiam a inštitúciám, ktoré podporovali a podporujú jej činnosť. Väčšiu časť ocenení slávnostne udelili vo štvrtok 1. augusta na slávnosti v Novom Sade, z ktorej časti prostredníctvom premietaného videomateriálu videli aj diváci otváracieho programu v Petrovci a predsedníčka prečítala mená odmenených. Vzápätí udelila ďalšie dve Zlaté plakety NRSNM, a to vláde Republiky Srbska a vláde Slovenskej republiky. Osobne ich prijali vzácni hostia tohto piatkového podujatia: Ivica Dačić, premiér a minister vnútorných vecí RS, a Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V záverečnej scéne s mladomanželmi: (zľava) konferencieri Branislav Čeman, Anna Tomanová-Makanová a Ján Struhár

V záverečnej scéne s mladomanželmi: (zľava) konferencieri Branislav Čeman, Anna Tomanová-Makanová a Ján Struhár

Dobré vlastnosti národa slovenského z pera Jána Kollára preniesli auditóriu evanjelickí farári: (zľava) Ján Zahorec, Igor Feldy, Vladislav Ivičiak, Jaroslav Kopčok, Jasmina Kotasová-Medveďová a Jaroslav Javorník

Dobré vlastnosti národa slovenského z pera Jána Kollára preniesli auditóriu evanjelickí farári: (zľava) Ján Zahorec, Igor Feldy, Vladislav Ivičiak, Jaroslav Kopčok, Jasmina Kotasová-Medveďová a Jaroslav Javorník

V príhovore premiér I. Dačić aj pred týmto auditóriom zopakoval, že sú Srbsko a Slovensko priateľské krajiny, rovnako tak srbský a slovenský národ, a že „to tak vždy bolo, a tak vždy aj zostane“. Ešte raz zdôraznil vďaku za principiálnu podporu Slovenska na ceste Srbska do Európskej únie, ako i skutočnosť, že i napriek nátlakom Slovensko, ako jedna z členských krajín Európskej únie, neuznalo samostatnosť Kosova. K spontánnosti jeho prejavu prispel komentár, že už vlani zistil, že v sieni SVD v Petrovci je nevyhnutné nainštalovať klimatizačné zariadenia a teraz sa v to znovu presvedčil. Prítomní si to, pravdaže, vysvetlili ako jeho tichý prísľub, že k tejto investícii pomôže aj štát.

Minister a jeden z bývalých veľvyslancov Slovenska v Srbsku M. Lajčák vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil: „Naša politika voči Slovákom žijúcim v zahraničí je založená na dvoch pilieroch – rešpekte voči štátu, ktorého ste občanmi, a na našom záujme o udržanie čo najužších väzieb s vami – Slovákmi žijúcimi v zahraničí.“ V pokračovaní tiež len v superlatívoch zhodnotil slovensko-srbské vzťahy, aj vďaka krajanom vo Vojvodine, a pri slávnostnom otvorení tohtoročných SNS ešte pripomenul: „Predstavujete jednu z najkompaktnejších, ak nie vôbec najkompaktnejšiu krajanskú komunitu v zahraničí. Dôkazom toho je aj dnes už 52 ročníkov Slovenských národných slávností.“

Spievalo sa, aj vážne hovorilo: (zľava) žiaci Martin Ján Javorník, Sára Balcová a Daniela Žihlavská a lekári Anna Boldocká-Ilićová, Ján Rybovič a Jaňa Urbančeková-Fejzulahi

Spievalo sa, aj vážne hovorilo: (zľava) žiaci Martin Ján Javorník, Sára Balcová a Daniela Žihlavská a lekári Anna Boldocká-Ilićová, Ján Rybovič a Jaňa Urbančeková-Fejzulahi

Ináč v oficiálnej časti tohto piatkového otváracieho ceremoniálu A. Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, pri príležitosti spomenutého výročia odovzdala aj ďalšie ocenenie – Cenu NRSNM, a to osobne M. Lajčákovi za aktivity v prospech slovenskej komunity. „Miroslav Lajčák sa pričinil o zviditeľnenie a afirmovanie našej kultúry tak v Srbsku, ako i na Slovensku. Kladný vzťah k slovenskej komunite zachováva dodnes a slovenská menšina v Srbsku má v osobnosti M. Lajčáka spoľahlivého priateľa, ktorý jej poskytuje sústavnú a trvalú oporu pri riešení tých najzávažnejších otázok v zachovaní, rozvoji a prezentácii vlastnej kultúry a národnostnej identity,“ povedala v zdôvodnení ceny predsedníčka Tomanová-Makanová.

JA SOM NÁROD

vadobnými vinšami rozveselili divákov tieto tri domáce z Kulpína, Kysáča a Padiny: (zľava) Mária Struháriková, Zuzana Ďurovková a Anna Širková

vadobnými vinšami rozveselili divákov tieto tri domáce z Kulpína, Kysáča a Padiny: (zľava) Mária Struháriková, Zuzana Ďurovková a Anna Širková

Po oficiálnej časti otváracieho programu tohtoročných Slovenských národných slávností nasledovala tá umelecká. Autorom scenára je Michal Babiak, ladený bol k 10. výročiu pôsobenia NRSNM, ktorá mala na starosti jeho realizáciu, a garantkou bola A. Tomanová-Makanová, predsedníčka. Program to bol skutočne gala, už samým tým, že v ňom vystúpilo takmer dvesto účastníkov z celej Vojvodiny. A neboli to len aktéri, ktorých sme už na javisku videli, ale aj obyčajní ľudia, naši známi, susedia… Konkrétne v tej metaforickej rieke – lebo na javisko prichádzali, odrečnili si svoje a odchádzali po traja-štyria predstavitelia jednotlivých sociálnych a kultúrnych skupín – sa pred mikrofónmi striedali moderátori v čele s A. Tomanovou-Makanovou (títo traja sa, pochopiteľne, na javisko vracali), učitelia vo výslužbe, aj tí z výučby, novinári, farári, študenti, žiaci, svadobní hudobníci, poľnohospodári, predstavitelia srbského národa, advokáti, predsedovia kultúrno-umeleckých spolkov, remeselníci, lekári, insitní maliari, vedeckí pracovníci, domáce, spisovatelia, dramaturg a herci, mladí odborníci, ktorí sa po štúdiách vrátili do Vojvodiny.

Spev, ktorý vylúdil zimomriavky: (zľava) Jaroslava Vlčeková, Radka Mičová, Martin Mikuš a petrovský cirkevný spevokol

Spev, ktorý vylúdil zimomriavky: (zľava) Jaroslava Vlčeková, Radka Mičová, Martin Mikuš a petrovský cirkevný spevokol

Program mal názov Ja som národ, a to preto, že podľa autora M. Babiaka „národ je v každom jednom príslušníkovi národa a každý jeden človek je nositeľom idey národa; každý jeden si môže povedať, že v ňom je zapísané a uložené tajomstvo a bytie národa, každý jeden človek je telesnou schránkou myšlienky národa“. Celý poldruhahodinový program bol umeleckým spracovaním tém, ktoré sú stredobodom pôsobenia NRSNM. Cez vybrané esejistické, vedecké a literárne texty ponúknutý bol pohľad na dejiny vojvodinských Slovákov, tradíciu, osud, načrtnutá bola ich budúcnosť. Východiskovým textom boli úvodné a záverečné časti eseje Vladimíra Mináča Dúchanie do pahrieb. A stvárneniu celkovej idey programu pomohli  v scénických obrazoch tanečníci Slovenského umeleckého súboru Krajan – Vojvodina, ktorí svojimi výrazovými prostriedkami v náznakoch sprítomnili postupné zviditeľňovanie nášho žitia na Dolnej zemi až po obrad sobáša – jasný znak budúcnosti. Hudobná zložka galakoncertu bola klasická hudba slovenských skladateľov spätých so slovenským vojvodinských prostredím v podaní popredných interpretov z radov vojvodinských Slovákov (Jaroslava Vlčeková, Olivera Gabríniová, Katarína Mosnáková, Marek Stupavský, Marína Kaňová), ale aj zo Slovenska (Radka Mičová, Martin Mikuš). S primeraným repertoárom vystúpili aj Komorný zbor Musica viva s vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, petrovský spevokol Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a desaťčlenný sláčikový orchester pod taktovkou Slovenky Benkovej-Martinkovej. Celkovému dojmu prispelo sviatočné čierne, respektíve čierno-biele oblečenie účinkujúcich, takže aj fotozábery z programu nám pripomínajú historické fotografie zo starých rodinných albumov. A veď aj tentoraz šlo o históriu. Umelecky spracovanú.

Na záver tohto riportu z kopy krásnych myšlienok a citátov, ktoré odzneli v tomto inom, inakšom, ale každopádne pôsobivom programe, uveďme aspoň tú záverečnú, pravdaže, z pera V. Mináča: Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá: to je naša cesta, náš zmysel, náš osud.

Anna Francistyová

Foto: Jaroslav Čiep

HOSTIA

Premiér Republiky Srbsko a minister vnútorných vecí Ivica Dačić, podpredseda vlády RS a minister zahraničného a vnútorného obchodu a telekomunikácií Rasim Ljajić, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny vlády SR Branislav Ondruš, námestník ministra zahraničných vecí vlády RS Šani Dermaku, štátna tajomníčka v Ministerstve zahraničných vecí RS Vera Mavrić, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, veľvyslanec SR v Srbsku Ján Varšo, podpredseda Zhromaždenia APV Milivoj Vrebalov, podpredsedníčka Zhromaždenia APV Branislava Belić, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, poslanec v Zhromaždení APV Ján Bohuš, biskup SEAVC Samuel Vrbovský, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, vedúci úradu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ondrej Horvát, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Rajko Perić, delegácie partnerských miest Nitry, Martina, Ružomberka, Starej Ľubovne a Riečky a ďalší.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs