Odkazy solúnskych bratov

12.júl 2013

Tohto roku oslavy Sviatku Cyrila a Metoda (5. júla) sú na celom Slovensku o čosi veľkolepejšie, ako to bolo v minulých rokoch. Dôvod na to je, že v roku 2013 sa naplnilo 1 150 rokov od príchodu svätých solúnskych bratov na územie Veľkomoravskej ríše. Na počesť tohto sviatku nielen na Slovensku, ale aj v ďalších slovanských krajinách sa tohto roku konajú rôzne podujatia. Význam solúnskych bratov Cyrila a Metoda pre slovanské písomníctvo a kresťanskú kultúru si aj Slováci v Srbsku už 14 rokov sústavne pripomínajú a oživujú odkaz týchto vierozvestov. A tak v tomto roku významného výročia slovanského písomníctva ani v Báčskom Petrovci nevystalo podujatie, ktorým sa pripomenulo toto jubileum.

Príhovor biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského

Príhovor biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského

V nedeľu večer 7. júla v petrovskom chráme Božom Miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci a petrovský cirkevný zbor usporiadali Cyrilo-metodský večierok. Na ňom v bohatom a navrstvenom programe okrem domáceho spevokolu vystúpili aj Komorný mužský zbor z Kovačice, Komorný zbor Musica Viva z Báčskeho Petrovca, organista Janko Siroma, speváčky Anna a Anna-Margaréta Valentové zo Selenče a Ľudmila Berediová-Stupavská z Kysáča. Zbormi dirigovali J. Siroma, Pavel Tomáš a Mariena Stankovićová-Kriváková. Všetky spevácke telesá a speváčky na repertoári mali primerané piesne a nimi velebili Spasiteľa. Literárne texty o Konštantínových rodičoch z Proglasu, zo sinajského žaltára a o staroslovienskych literárnych tradíciách čítali Hana Tanciková a Rastislav Labáth. K tomu aj petrovský farár Vladislav Ivičiak modlitbu Otčenáš zaspieval po starosloviensky.

Na úvod večierka odznel aj krátky príhovor dôstojného biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského, ktorý s radosťou  prijal výzvu zúčastniť sa na tomto večierku. Pripomenul, že príchodom Konštantína-Cyrila a Metoda na územie Veľkomoravskej ríše vznikajú prvé písomné pamiatky a literárne tradície v materinskom jazyku slovanských národov. Slovanskú liturgiu tiež zaviedli do kostolov. Na nešťastie tento veľký kultúrny ruch si vyslúžil aj mnohých neprajníkov, ktorí tomuto chceli zabrániť.

Katarína Melegová-Melichová: – Štrnásť rokov si v Petrovci uctievame odkazy Cyrila a Metoda.

Katarína Melegová-Melichová: – Štrnásť rokov si v Petrovci uctievame odkazy Cyrila a Metoda.

Vo svojom príhovore predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová informovala prítomných, že pred 14 rokmi petrovskí matičiari iniciovali príležitostným programom každoročné pripomínanie Dňa Cyrila a Metoda. V tom im nápomocnú ruku podala aj miestna evanjelická cirkev, a tak ruka v ruke aj tohto roku prichystali program. Dlhé roky toto prostredie u nás bolo osamelé v takomto počínaní. V súčasnosti tento deň v Slovenskej republike je i štátnym sviatkom, ale i dňom zahraničných Slovákov. Preto vyzvala aj iné slovenské prostredia v Srbsku, aby si pripomínali dielo solúnskych bratov.

Velebný pán farár Vladislav Ivičiak v pokračovaní prítomným dopodrobna vysvetlil misijnú púť Cyrila a Metoda, ako sa dostali na Veľkú Moravu, ako ich tam prijali a ako zaúčali kňazov, ako prišlo k ceste do Ríma na vysviacku, a potom aj všelijaké oštary a utrpenia zo strany frankofónnych kňazov. Predsa sa Konštantínovi a Metodovi podarilo zanechať významné stopy v dejinách cirkvi a národa a dielo, ktoré do cirkevného a národného spoločenstva vnáša nové myšlienky, nové smery, nové trendy. Tie z historického hľadiska dodnes majú výnimočný význam.

Tak ako to zvyknú robievať, program v petrovskom kostole ukončili spoločnou piesňou zo spevníka Hrad prepevný, a potom družba účinkujúcich a hostí pokračovala v miestnostiach novej farskej budovy.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs