Parlamentné a pokrajinské voľby v Srbsku z môjho uhla

11.apr 2016

Parlamentné a pokrajinské voľby v Srbsku z môjho uhla

 

Vedomosti sú základom ľudskeho pokroku, osnovou kreatívnej práce, úspešnej angažovanosti, Konkurencieschopnosti výrobkov, výrobných procesov, úmyslov človeka a dokonalosti jeho spoločnosti. Vedomosti majú dominovať vo volebných programoch.

Slováci zo Srbska (zhruba 15) sú kandidáti na republikových a pokrajinských poslancov na volebných listinách politických strán. Pravdepodobnosťou je, že sa Slováci nedostanú do Zhromaždenia Srbska, kedže aj najvýhodnešie umiestnená Libuška Lakatošová zo Starej Pazovy je až na 105. mieste listiny Srbskej pokrokovej strany. Na iných listinách Slováci nemajú šancu na poslanca.

Do Zhromaždenia AP Vojvodiny (APV) bude zvolená Anna Tomanová-Makanová z Nového Sadu, keďže sa nachádza na 2. mieste listiny Demokratickej strany. Minimálne výhľady na poslanca v zhromaždení APV má Pavel Surový z Kysáča, ktorý je na 33. mieste listiny Srbskej pokrokovej strany. Podľa D’Hondtovej metódy je pravdepodobné, že ostatných 15 kandidátov – Slovákov nemajú žiadne výhľady na obsadenie poslaneckého miesta v republikovom a pokrajinskom zhromaždení.

Mladá generácia, jej vzdelanosť a zamestnanosť mali by byť prvoradou záležitosťou volebných  programov a listín politických strán v Srbsku. Týka sa to i ich rodičov, rodín vo výrobnom procese, v zdokonaľovaní spoločenských a technicko-technologických procesov a v inováciách. A v reprezentovaní národa v živote. Patria tam i Slováci pôsobiaci na všetkých úrovniach života i organizovania spoločnosti, ktorých zvolil ľud a nie politické strany, ako je to teraz definované zákonmi.

Spomenutá generácia je prírodou predurčená osnova obnovy a trvaloudržateľnosti rodiny, populácie, spoločnosti. Ona je základným činiteľom pre ochranu identity, kultúrnych a morálnych hodnôt, civilizačných výdobytkov a plurality názorov, praxe, pestovania, prezentovania a ochrany hmotného i nehmotného dedičstva a iných hodnôt národa.

Robotník a zamestnanec sú základom pre realizáciu výrobných a iných procesov. Zákonmi načim zabezpečiť ochranu robotníka, zamestnanca a jeho pracovných práv, slobôd,  povinností, majetka a zrovnoprávniť vklady domácich a zahraničných investorov a ich práva. Bez robotníkov niet výroby, ani produktov výrobných procesov, niet podnikateľskej iniciatívy, niet osnov pre uplatnenie človeka a jeho vedomostí, zručností, niet konkurencieschopnosti z výroby, niet štátnych daní a niet uznania zahraničím.

Politický boj by mal tkvieť v zabezpečovaní pokroka človeka, jeho rodiny a spoločenstva. Základom politického boja by nemala byť iba porážka politického súpera. Osnovou toho boja by mala byť výhra nad politickým programom a spoločenským činením súpera. V politickom boji ľudia nie sú nepriatelia, ale členovia spoločnosti, sú spoluobčania. Preto sú záujmami medzi sebou trvale prepojení.

Základ politického súperenia mal by byť vo výhre politických programov a spoločenských cieľov: pokrok spoločnosti, hospodárstva, rozvoj malých a stredných podnikov, účinné využitie ľudských a prírodných resursov, decentralizácia, rozmach sociálnej ochrany a istoty, rozvoj lokálnej samosprávy, rozmnoženie populácie a ľudského šťastia. Mal by to byť  boj aj o zveľadenie podmienok života, spolupráce medzi ľuďmi, o zamestnanosť, o dôstojný ľudský život, jeho krásu a udržateľnosť, tiež boj o ochranu prostredia a jej materiálne i duchovné nezamorovanie.

Spolupráca a porozumenie medzi ľudmi, národmi, štátmi sú činiteľmi pokoja. Ten boj neznamená nivočenie, poníženie, nenávisť voči inak zmýšľajúcim a konajúcim jednotlivcom a jeho organizáciám. Politické strany a  protagonistov nenávisti, ponižovania iných, predpovedám, voliči tvrdo a primerane potrestajú. Medzi nimi potrestané budú i strany pýšiace sa demokratickými hodnotami.

Človek ako bytosť žije a ťaží svoju existenciu z toho, čo dosahuje výsledkami vlastnej a práce iných. Človek by nemal svoju existenciu zakladať na tom, čo zvládol, porazil, zničil, aj keď je to aj mnou chápaná osnova teórie evolúcie. Poslanie človeka, ako vedomej bytosti, by malo kotviť v tom, čo zabezpečuje rozvoj, zmeny, opravy, úpravy, zdokonaľovanie postavenia, ľudských stavov, vzťahov. Kotví v tom, čo zveľaduje ľudské činy, city, vzájomnosť, spoluprácu, dôstojnosť a úctu človeka. Tým činením a organizovaním spoločnosti rozmnožuje a pestuje sa pluralita názorov, pôsobnosť ľudského tvora, starostlivosť o svoj a udržateľnosť života v okolí a to v spolupráci s jednotlivcami, v spolupráci s prírodou a v nej danej, vládnucej a udržiavanej harmónii.

Vladimír Valent

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs