V Petrovci bolo Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

10.dec 2013

V Petrovci bolo Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

bienale 1Pozornosť opäť upriamená na výtvarníctvo

Každé dva roky naši akademickí maliari majú svojrázny sviatok. Vtedy sa všetci hrnú do Petrovca na kolektívnu výstavu obrazov, či na výtvarnícke snemovanie, ktoré tiež pustilo korene. V sobotu 7. decembra poobede a predvečerom Petrovec dýchal výtvarníctvom. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej pretrváva už 23 rokov a pravidelne každé dva roky prinesie priesek tvorivosti slovenských akademických výtvarníkov. V rámci tejto umeleckej slávnosti sa teraz predstavilo 24 umelcov a návštevníci galérie do konca roka budú mať možnosť potrieť si expozíciu pozostávajúcu zo 45 obrazov, grafík, inštalácií a skulptúr už dobre známych autorov, ale aj nových adeptov výtvarníctva, či nových autorov hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Svojou koncepciou výstava v podstate adekvátne odzrkadľuje aktuálny stav nášho profesionálneho výtvarníctva. Na tohtoročnom bienále sa predstavili Ján Agarský, Miško Bolf, Mira Brtková, Pavel Čáni, Michal Ďurovka, Ľubka Ergová, Viera Fajndovićová-Súdiová, Mária Galátová-Ćirovićová, Mária Gašková, Milan Grňa, Marijan Karavla, Martin Kizúr, Jozef Klátik, Ivan Križan, Zdenka Mária Madacká, Andrea Merníková, Jasna Opavská Mraovićová, Pavel Pop, Zvonimír Pudelka, Ján Stupavský, Milan Súdi, Jaroslav Šimovič, Rastislav Škulec a Daniela Triašková.

Pavel Pop vedľa vlastnej grafiky, ktorú kúpila NRSNM

Pavel Pop vedľa vlastnej grafiky, ktorú kúpila NRSNM

Tvorbu maliarov slovenského profesionálneho korpusu v Srbsku v rámci vernisáže predstavili Mr. P. Čáni, J. Klátik a Vladimír Valentík. Cena Cyrila Kutlíka za životné dielo sa dostala do rúk maliara M. Súdiho a Cenu Karola Miloslava Lehotského za výtvarný počin, resp. najpovšimnutejšiu výstavu za posledné dva roky získala umelkyňa M. Brtková. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá výstavu aj otvorila, verejnosti prezentovala, že si v podobe výkupnej ceny do svojej kolekcie Národnostná rada zvolila z prác vystavených na tomto bienále grafiku P. Popa Hold Dalimu. Úvodom vernisáže sa predstavil aj klarinetista Bogdan Ranković.

Vedeckú pozornosť Dr. Iva Paštrnáková upriamuje na život a dielo Cyrila Kutlíka

Vedeckú pozornosť Dr. Iva Paštrnáková upriamuje na život a dielo Cyrila Kutlíka

V sobotu okrem samotnej výstavy i tentoraz v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla prebiehalo výtvarnícke snemovanie, 8. v poradí. Pokúsili sa ho upriamiť na vymedzenú tému: Slovenské umenie alebo umenie Slovákov – fikcia alebo skutočnosť. Snemovanie otvoril riaditeľ Slovenského vojvodinského múzea Mr. P. Čáni, moderovala ho Tatiana Mitićová a aktívne sa ho zúčastnilo deväť referentov. Príspevok Etnicita, priestor a čas v umení z pera prof. Samuela Boldockého azda najviac oslovil zo 20 prítomných priaznivcov výtvarníctva. Dr. Iva Paštrnáková zase priniesla niečo nové o maliarovi Cyrilovi Kutlíkovi, o ktorom v kontexte začiatkov moderného umenia v Srbsku hovorila aj Dr. Jasna Jovanovová. So svojimi príspevkami sa na snemovaní zúčastnili aj profesori z Banskej Bystrice Dr. Jaroslav Uhel a Dr. Ján Husár, ako i sochár, maliar a reštaurátor Dr. Peter Čambál, tiež zo Slovenska. Prítomní si vypočuli i príspevky domácich referentov, spisovateľa Ladislava Čániho, režiséra Miroslava Benku a výtvarného kritika V. Valentíka, ktorí sa vo väčšej miere alebo iba okrajovo dotkli uvedenej témy snemovania.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs