Oslava v Lugu z príležitosti otvárania novej školskej budovy

9.dec 2013

Malá, čisto slovenská osada v Srieme oslavovala v nedeľu 19. okt. t. r. významnú udalosť, keď za prítomnosti početných hostí a domáceho ľudu bola odovzdaná svojmu účelu nová, krásna budova ľudovej školy, vystavaná za materiálnej pomoci orgánov ľudovej moci a dobrovoľnej práce samých Lužanov.

Na tejto veľkolepej oslave zúčastnili sa a boli pozdravení vzácni hostia, a to: súdružka Zora Krdžalić-Zaga, predseda Rady pre osvetu a kultúru Hlavného výkonného výboru NS AP Vojvodiny, tajomník Okr. komitétu strany s. Mladen Selaković, tajomník Slovenského odboru Sväzu KOS-ov Vojvodiny s. Andrej Fekete, predstavitelia Okr. nár. Výboru novosadského okresu s. Peter Hansman a Dušan Šašić, inšpektori Rady pre osvetu a kultúru s. Fraňo Frlan a Jozef Boldocký, predstaviteľ okr. komitétu Ľudovej mládeže s. Vukašin Kešelja a dlhoročný učiteľ v Lugu Vladimír Hranilovič.

Slávnostné shromaždenie pred novou budovou školy otvoril predseda MĽR v Lugu s. Jozef Parízek. V úvode svojho referátu pozdraviac najprv hostí a všetkých prítomných vyzdvihol, že sú Lužania hrdí na toto svoje dielo a že ním potvrdili, že pochopili cestu, ktorou dnes kráčajú národy Juhoslávie na čele so súdruhom Titom – k socializmu a snažia sa i sami čím viac prispieť v budovateľských úsiliach juhoslovanských  národov.

Dlhoročný učiteľ v Lugu (v tej osade pracoval ešte pred vojnou plných 16 rokov a bol prvým učiteľom v Lugu) vyjadril svoje potešenie nad tým, že sa dávny sen Lužanov uskutočnil práve teraz, v novej Titovej Juhoslávii, čo je v prvom rade zásluha našej opravdu ľudovej moci.

Potom súdružka Zora Krdžalić, ktorú veľmi dobre poznajú všetci Lužania ešte z čias okupácie, keď sem často prichodila ako ilegálna pracovníčka, búrlive pozdravená, vo svojom kratšom prejave vyzdvihla, že i táto nová škola a takáto veľkolepá oslava hovorí jasne o našej socialistickej skutočnosti. Potom povedala: „Naša škola má byť dnes strediskom osvetovej práce, boja proti kultúrnej zaostalosti, proti zastaralým chápaniam, proti všetkému tomu, čo dnes hatí ďalší rozvoj na našej dedine.“ Nakoniec vyzvala Lužanov, aby pokračovali a vytrvali na započatej ceste socialistického prerodu našej dediny, aby rozširovali kruh svojich vedomostí, kultúrne sa pozdvihovali, aby na tento spôsob mohli i lepšie žiť vo svojich domácnostiach a i viacej dať i sebe samým a i celej spoločnosti.

Súdruh Andrej Fekete, pozdravujúc v mene Slovenského odboru tento úspech Lužanov, zdôraznil, že táto nová školská budova vyrástla vlastne z nových pomerov a nových podmienok žitia v našej vlasti, keď sa pracujúci ľud stal skutočným nositeľom moci, keď sám riadi a spravuje celkový hospodársky a spoločenský život a buduje pre seba,  pre krajší a šťastnejší svoj každodenný život. Potom hovoril o dosiahnutých výsledkoch slovenskej menšiny na poli kultúrnom, o dnešnej ťažkej situácii pracujúcich v ČSR a nakoniec vyzval Slovákov v Lugu, aby i naďalej podporovali politiku bratstva a jednoty, politiku výstavby socializmu u nás, lebo je to najlepšia cesta k dosaženiu šťastnejšieho a kultúrne bohatšieho života, tiež tak, aby riadne posielali svoje deti do tejto krásnej novej školy, z ktorej majú vyrastať vzdelaní, pokrokoví a povedomí občania našej drahej socialistickej vlasti Juhoslávie.

Potom pozdravili Lužanov predstavitelia susedných obcí Suseku a Svilošu a nakoniec príležitostným prejavom predstaviteľ Rady pre osvetu a kultúru ONV z Nového Sadu Fraňo Frlan, inšpektor, odovzdal do rúk predsedu MĽV v Lugu Parízekovi kľúče novej školy.

(Z čísla 83 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 22. októbra 1952 v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs