Písané svedectvo dejín spolku

14.mar 2013

V sobotu 9. marca bola jubilejná výročná schôdza Dobrovoľného požiarnického spolku Kysáč. Prítomní hasiči a ich početní hostia si pripomenuli 80. výročie založenia a DHS vydal z tej príležitosti brožúru, v ktorej spracovali dejiny spolku.

Snemovanie malo všetky prvky takéhoto podujatia. Okrem minuloročnej činnosti sa posvietilo aj na 80-ročnú hasičskú dráhu v Kysáči. Tak sa prítomní dozvedeli, že zakladajúce zhromaždenie Dobrovoľnej hasičskej čaty bolo 19. novembra 1933 v Obecnom dome, v súdnej sieni v Kysáči. Prítomných bolo 36 občanov, ktorí si hneď zvolili členov do rád. Predsedom bol Pavel Teplý, kováč, a prvé výborové zasadnutie Dobrovoľnej hasičskej čaty bolo 3. decembra 1933. Z neho zaslali písomnú prosbu Obecnému výboru v Kysáči, aby jestvujúce hasičské vybavenie a stroje ustúpili Dobrovoľnej hasičskej čate na používanie a výcvik.

Uznania a vyššie hodnosti pre zaslúžilých kysáčskych hasičov

Na oslave hasičského jubilea v Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč boli prítomní predstavitelia Požiarnického pokrajinského zväzu, Požiarnického zväzu a Požiarnickej brigády z Nového Sadu, tiež predstavitelia DHS z Hložian, Silbaša, Despotova, Pivnice, Aradáča, Mužlje, Kovačice, Padiny, Sriemskej Kamenice, Petrovaradínu, Rumenky, Kaću, Budisavy, Begeča a z priemyselných DHS Lazu Kostića, Grasu a Novkabelu. Nechýbali ani hostia z Kysáča.

Priamymi aktérmi tohto výročného snemovania boli Ján Hloška, predseda DHS Kysáč, Jaroslav Funtík, veliteľ Operatívnej komandy,  Vladimír Križan, pokladník, a Vladimír Filko, ktorí informovali o vlaňajšej činnosti, hospodárení a plánoch na bežný rok. Aktivity požiarnikov v minulom roku sa nelíšili veľmi od doterajších, úspešne sa zúčastnili na súťaženiach, usporiadali pracovné akcie, mali dozor počas zberu letnej úrody a dbali o poriadok na viacerých podujatiach v Kysáči. V chotári a v domácnostiach mali 20 intervencií. Navštívili ich aj požiarnici zo Slovenska, z Hontianskych Nemiec. Hospodárili pozitívne so zvyškom 9-tisíc dinárov. Medzi plány na rok 2013 si okrem iného vytýčili zvýšiť počet členov, zabezpečiť rovnošaty, dbať o údržbu strojov a Požiarnického domu.

Výborníčka v Zhromaždení mesta Nový Sad Anna Vozárová na snemovaní predstavila brožúru, ktorú z tejto príležitosti vydal Dobrovoľný hasičský spolok Kysáč za jej podpory a podpory Miestneho výboru DS. Autorom je Pavel Kyseľa, dlhoročný požiarnik, ktorý činnosti v tomto spolku venoval značnú časť svojho života.

Samozrejme, že jubileum nemôže prejsť bez gratulácií, a tak ani prítomní nešetrili vyberanými slovami a zaželali kysáčskym kolegom čím menej požiarov. Slávnostne bolo najmä počas udelenia uznaní, ale aj vyšších hodností a, pravdaže, ďakovných listín tým, ktorí hasičom pomáhali.

Samotný záver snemovania patril kamaráteniu pri večeri, neskoršie pri hudbe a tombole, čo je na hasičských snemovaniach už dlhoročná tradícia.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs