Počet Slovákov v Srieme

8.aug 2013

Hoci nás od prvej polovice októbra 2011 delia necelé dva roky, výsledky vtedajšieho sčítania obyvateľov, domácností a bytov dodnes majú mimoriadny význam jednak pre príslušníkov našej menšiny, jednak pre všetkých, alebo aspoň väčšinu spoločenských a politických dejateľov. Zistené štatistické ukazovatele vyjadrujú totiž základné demografické a sociálne smerovanie slovenskej menšiny v Srbsku a sú jedným z prvých predpokladov stanovenia a nastavenia základných stratégií budúceho vývoja oblastí, bytostne sa dotýkajúcich zachovania a zveľaďovania národnostnej identity. To preto, lebo sú údaje o etnickom zložení obyvateľstva podstatné pre pochopenie kulturologických rozličností, postavenia etnických skupín v spoločnosti, sledovanie migračných pohybov, ako i iných charakteristík etnických spoločenstiev.

Ašaňa – dedina s najväčším počtom Slovákov v Obci Pećinci

Ašaňa – dedina s najväčším počtom Slovákov v Obci Pećinci

Čo teda vravia údaje, napríklad o Slovákoch v Srieme? Už z prvého štatistického zväzku o národnostnej príslušnosti obyvateľstva, ktorý  Republikový štatistický úrad zverejnil vlani, vyplýva, že v sriemskej oblasti  žije 8 154 Slovákov, predovšetkým v dvoch obciach: Staropazovskej, kde ich je 5 212, ako i v Šídskej – 2 136 osôb. V meste Stará Pazova je 5 105 Slovákov, kým ich je v Šíde 796. V Obci Inđija je 380 Slovákov, v Obci Sriemska  Mitrovica 281, v Pećinciach 79, v Rume 50, v Obci Irig 16…

Treba sa však pozrieť bližšie aj na počet Slovákov v menších prostrediach. Tak v Staropazovskej obci desiatky Slovákov žijú aj v iných osadách, mimo strediska obce. Najviac ich je v dedinke Nové Bánovce – 26, nasleduje Nová Pazova – 23, Golubinci – 21, Vojka – 17, Belegiš – 10, Staré Bánovce – 5 osôb… V Obci Šíd príslušníci našej menšiny sú dosť zastúpení v troch – štyroch ďalších mestečkách, prípadne dedinách. Mimo Šídu najviac ich je v Erdevíku – 698, Ľube – 249 a v Binguli – 226 osôb. Vo Višnjićeve žije 51 Slovákov, v Berkasove 27, vo Vašici a v Sote po 25, v Adaševciach 12, v Bačinciach, Jamene, Kukujevciach a v  Morovići po 5 Slovákov.

V Obci Inđija najviac Slovákov žije v Slankamenských  Vinohradoch: 192 z celkového počtu 253 obyvateľov. V samotnej Inđiji je 52 Slovákov, v Novom Slankamene 38, v Krčedine 25, Nových Karlovciach 17, Beške a Maradiku po 15, v Starom Slankamene 11 Slovákov.

Keď ide o Sriemsku Mitrovicu, tak je v samotnom meste 184 Slovákov. Na druhej pozícii je Laćarak s 27 Slovákmi, na tretej Stará Binguľa s 25 Slovákmi, kým je v Mačvanskej Mitrovici 8 Slovákov.

V Obci Pećinci, kde žije 79 Slovákov, je ich najviac v Ašani – 31 a v Šimanovciach – 25. V Obreži žije 9 Slovákov, v Kupinove 7, kým sú v Deči traja  Slováci. Pri Obci Ruma, kde je 50 Slovákov, si možno všimnúť, že z toho 15 žije v mestečku Hrtkovci. A keď ide o Irig (16 Slovákov), tak každý druhý z nich, čiže 8 žijú vo Vrdniku.

(V budúcom čísle: Slováci v Banáte)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs