O podmienkach na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2016/2017

13.apr 2016

O podmienkach na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2016/2017

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny dnes zverejnila rozhodnutie z 28. februára t.r. o tom, ktorí kandidáti sa budú uprednostňovať pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2016/2017.

Pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2016/2017  NRSNM bude uprednostňovať kandidátov, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • občania Srbska slovenského pôvodu
 • priemerný prospech v priebehu celého štúdia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu vysokoškolského štúdia viac ako 8.00
 • zvolený štúdijný odbor
 1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí číslom 4,

 2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí číslom  5,

 3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí číslom 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí číslom 2,

 4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia,

 5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia.

Prednosť budú mať kandidáti, ktorí získali základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry a to podľa nasledujúceho kľúča:

 • za navštevovanie vyučovania v slovenskej triede na ZŠ 3 body (dokladovať vysvedčením),

 • za navštevovanie vyučovania v slovenskej triede na SŠ 3 body

 • za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body (dokladovať vysvedčením),

 • za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 2 body.

V prípade, že viacero kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu (dokladovať overenou kópiou diplomu).

Komisia môže prihliadať na sociálny status rodiny pri udelení 2 odporúčaní.

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie vyučovania v slovenskej triede 3 body a za navštevovanie vyučovania slovenčiny s prvkami  národnej kultúry maximálne 2 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

 1. a) Overené fotokópie vysvedčení 1. 2. 3. ročníka strednej školy – preklady vysvedčení zo srbských škôl a výpis známok pre 1. polrok 4. ročníka – preklad zo žiackej knižky  (alebo koncoročné vysvedčenie 4. ročníka a diplom overený apostillou – overené fotokópie alebo preklad)

b) Pre doktorandské štipendiá – overená fotokópia diplomu Bc a výpis známok z Ing. alebo Mgr. štúdia (alebo  overenú fotokópiu Ing. – Mgr. diplomu)

2. Overená fotokópia dvojjazyčného Výpisu z matriky narodených alebo preklad zo srbčiny

3. Životopis – CV

4. Odporúčanie školy

5. Žiadosť o poskytnutie štipendia (tlačivo na stránke www.vladnestipendia.sk)

6. Lekárske potvrdenie (tlačivo na stránke www.vladnestipendia.sk)

7. Fotografia

8. Čestné prehlásenie (tlačivo na stránke www.vladnestipendia.sk)

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk od 29. marca a najneskôr do 30. mája.

Overené kópie diplomov z kultúrnych podujatí treba odovzdať v papierovej forme na Národnostnú radu, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, Nový Sad do 20. mája.

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia, jazyky a právo a udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

Od akademického roka 2016/2017 sa štipenduje všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium.

Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke www.studyin.sk/calendar.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs