Porada v Smoleniciach

7.feb 2013

Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania v školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2013.

Časť účastníkov porady z Dolnej zeme

Program porady sa dotýkal nasledujúcich okruhov: práca s on-line aplikáciami portálu eduabroad.sk, vládne štipendiá na školský rok 2013/2014,        obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov, školy v prírode – ich obsahové zameranie a termíny, predmetové súťaže, podujatie spojené s ocenením víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiád, detská univerzita, letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov. Pedagógov zaujali aj tieto spracované témy: letné kurzy slovenského jazyka, letný jazykovo-odborný kurz pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v SR, ponuka programu celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich v slovenskom jazyku všeobecnovzdelávacie predmety a sám slovenský jazyk, jeho obsahové zameranie, termíny a miesto konania jednotlivých podujatí, kurzy s odborným zameraním (aj tieto budú podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory zaradené do ponuky roku 2013) a spolupráca so SAS-Centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk FF UK Bratislava v ústrety 7. ročníku seminára Slovenčina ako cudzí jazyk.

s. z.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs