Tlačovka

7.feb 2013

Noviny aj napriek elektronickým médiám predsa majú svoje vyhranené miesto v spoločnosti. A kde sú noviny, resp. iné médiové prostriedky, tam sú i novinári a s nimi súvisiace tlačové konferencie, tlačové porady, tlačové besedy – čo je základným pomenovaním pre akcie tohto druhu.

Okrem spomenutých dvojslovných pomenovaní zaužívané je aj jednoslovné pomenovanie – tlačovka, ktorým nahrádzame dvojslovné pomenovania tlačová konferencia, tlačová porada, tlačová beseda. A len k týmto pomenovaniam patrí. Už dvojslovné pomenovania povedzme tlačová agentúra, tlačová referentka nemôžeme nahradiť jednoslovným tlačovka. Tu treba uviesť ešte aj toto, a to je azda najzávažnejšie – slovo tlačovka má hovorový ráz. Je to akési stlačenie dvoch slov do jedného. Z tej praktickej stránky je toto slovo vhodnejšie, pretože je kratšie. Avšak je tu štylistický rozdiel, ktorý by si mal každý z nás uvedomiť, a to je nasledujúce: pomenovania tlačová konferencia, tlačová porada, tlačová beseda sa môžu používať v akejkoľvek jazykovej situácii, v celom rozsahu spisovného jazyka, pokým slovo tlačovka sa môže použiť len vo vymedzenej oblasti jazyka, a to znamená len v bežnom hovore.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs