Prvé zasadnutie Správnej rady MSS

5.nov 2017

Prvé zasadnutie Správnej rady MSS

Pozvánka pre prvé zasadnutie Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, ktoré bolo včera, prišla po viac ako polroku od toho posledného, uskutočneného presne v deň matičných volieb 29. apríla 2017.

Ani polročná prestávka neutíšila rozruch, ktorý rozvíril hladinu pri uskutočnení volieb do Matice, ako i jej Dozornej rady. Takže v takmer päťhodinovej pracovnej, ale únavnej rozprave, nechybovali početné diskusie, na momenty aj veľmi vášnivé, tiež ujasňovanie si vecí, ale i urážky jednotlivcov.

Už samotné vynášanie rokovacieho programu prinieslo určitú patovú situáciu. Ani jeden návrh rokovacieho programu nedostal väčšinu z oprávnených 23 hlasov, prítomných delegátov z 18 MOMS a predsedníctva. Po zopakovanom hlasovaní sa predsa prišlo k jednotnému rokovaciemu programu. V ňom bola najprv uprednostnená správa Dozornej rady nad vymenovaním predsedov matičných komisií. Aj bod pomenovaný Stanovy MSS premenovali na Iniciatívu k vypracovaniu nových matičných stanov. Tú adresovali Zhromaždeniu MSS, ktorá sa má vyjadriť, či ju podporí alebo nie.

Rokovací program

Po voľbe overovateľov zápisnice a dlhšej rozprave a pripomienok o neoprávnených delegátoch z Pivnice, za ktorých sa na samotnom zasadnutí, ako i následnom volebnom zhromaždení predstavovali Petrovčania Michal Spevák a Ján Kolár a bodu týkajúceho sa správy Dozornej rady za rok 2016, matičiari schválili zápisnicu z 29. zasadnutia Správnej rady MSS.

Aj ďalšie, z ponúknutých 14 bodov, v rámci ktorých boli obsiahnuté aj viacero podbodov vyvolali obsiahlu polemiku.

Matičiari diskutovali o Správe predsedu MSS o jeho šesťmesačných aktivitách, o Správe Dozornej rady MSS, vypočuli si Informáciu predsedu MSS o voľbe zástupcu predsedu a podpredsedov a schválili návrh na predsedov matičných komisií.

Prítomní delegáti a predsedovia MOMS si vypočuli aj iniciatívu predsedu MSS. V nej sa dožaduje, aby MSS uznali ako reprezentatívne združenie v kultúre v republikových orgánoch.

Zelenú dostal aj návrh na angažovanie nezávislého revízora, hoci vedenie MSS nevedelo dať odpoveď koľko to Maticu bude stáť peňazí.

Od analýzy Slovenských národných slávností 2017 upustili, lebo odvtedy prešlo hodne času. Ale preto bolo počuť návrh na zmenu termínu konania SNS. Tie by sa v budúcnosti mali konať najbližší víkend k 15. augustu, teda zhruba v tretí augustový víkend.

V pokračovaní sa hovorilo o ďalších matičných otázkach, akými sú napr. poistenie budovy a zamestnancov, dražba automobilu, súbehu na dizajn SNS. Tiež aj o cenách a Plakete MSS Svetozarovi Miletićovi, účasti na vedeckej konferencii, či Valnom zhromaždení Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Matičiari sa zaoberali aj otázkou zmlúv o práci zamestnankýň ústredia MSS a keďže sa pri posledných voľbách nevykonala voľba tajomníka Matice , túto otázku postúpili na nasledovné Zhromaždenie MSS, lebo riešenie tejto problematiky je v jeho kompetencii.

O štatútoch

Záverom zasadnutia predseda Legislatívnej komisie Vladislav Tárnoci ozrejmil princípy komisie pri navrhovaní vypracovania nových Stanov Matice. Odznela aj obsažná výmena názorov na rozhodnutie petrovského MOMS registrovať sa ako samostatný právny subjekt, ale ako súčasť MSS. Na čo má právo podľa platných Stanov MSS.

Na otázku kedy plánujú zvolať Zhromaždenie MSS predseda Ján Brtka nedal jednoznačnú odpoveď.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs