Rozprúdi sa činnosť žien Petrovskej obce

7.apr 2014

Ešte začiatkom tohto mesiaca sa konala v Petrovci schôdza odbočky pre spoločenskú aktivitu žien, kde sa hovorilo o rozprúdení činnosti žien v zimnom období ako v obci, tak i jednotlivo v každej osade Petrovskej obce. Onedlho sa potom uskutočnila i schôdza ženskej odbočky v Petrovci, aby vypracovala jednak celkový plán práce, jednak urobila i rozvrh konkrétnych akcií.

Zasadnutie viedla predsedníčka Odbočky pre spoločenskú aktivitu žien dr. Antónia Kriváková. Program práce odbočky, schválený na tomto zasadnutí, predpokladá sledovanie postavenia žien v súčasných spoločensko-politických podmienkach a možností pre širšiu angažovanosť žien v spoločensko-politickom živote a najmä v samosprávnych orgánoch. V nasledujúcom období sa budú tiež robiť prípravy na nadchádzajúce voľby do zastupiteľských orgánov, ktoré budú v roku 1969 a kde bude treba zabezpečiť čím väčšie angažovanie žien. Odbočka sa aj naďalej bude zaoberať otázkou otvárania služieb, servisov, ktoré majú pomôcť zamestnanej žene. Okrem toho ženská odbočka v spolupráci s inými spoločensko-politickými organizáciami v osade bude vyvíjať aktivitu zameranú na sociálnu a zdravotnú ochranu nezabezpečených rodín, najmä detí a mládeže. Zimné obdobie majú taktiež vyplniť prednášky zdravotníckych, osvetových a iných verejných pracovníkov, ktorých cieľom je zdravotná výchova žien.

Už na tejto schôdzi sa načrtol i podrobnejší plán prednáškovej činnosti v zimnom období. Prednášky sa začnú už v prvej polovici novembra. Bude sa dbať, aby sa témy netýkali iba jednotlivých chorôb, ale aby mali širší výchovný rámec. Ešte skôr bolo povedané, že sa ženská odbočka pričiní aj o zakladanie školských kuchýň, no keďže sa toho času v Petrovci začala šíriť žltačka, bude skutočne rozumnejšie kuchyne zatiaľ neotvárať.

Odbočka taktiež pomáha chudobnejším žiakom, a to zvlášť nákupom školských potrieb. Na tieto účely má toho času k dispozícii 1.000 n. din.

M. M.

 

Z ČINNOSTI ZMIEROVACEJ RADY V HLOŽANOCH

Najčastejšie – materiálne vyrovnávanie

Zmierovacia rada v Hložanoch, ako nový orgán spoločenskej samosprávy, začala pracovať ešte pred siedmimi rokmi, roku 1961. Rada začala s prácou, len čo zvolili jej členov. Roboty bolo hodne a rada sa snažila vyriešiť problémy čím úspešnejšie. Usilovala sa vyriešiť všetky sporné otázky medzi občanmi. V práci vynakladali patričné úsilie ako členovia rady, tak i ich zástupcovia. Na pracovných zasadnutiach, ktoré sa konali spravidla v nedeľu, boli vždy aspoň traja členovia, čo pomáhalo úspešnejšie vyriešiť spory.

Spory, ktoré zmierovacia rada riešila, poväčšine pozostávali z materiálneho vyrovnávania v hodnote 50-1000 n. d. a neraz šlo o úhradu škody v poli, potom o urážky, krádeže ap.

Zmierovacia rada svojou prácou splnila očakávania, čo sa dá vidieť z doterajších výsledkov. Počas sedemročnej činnosti dostalo sa pred ňu vyše 500 záležitostí, z čoho viacej ako 300 definitívne vyriešili.

Z rozhovoru s niektorými občanmi Hložian sme sa dozvedeli, že sú s prácou zmierovacej rady spokojní a že je to najlepší spôsob, ktorý im umožňuje vyriešiť spory doma – v osade – bez akýchkoľvek výloh.

J. M.

(Výber z Hlasu ľudu č. 48,

ktoré vyšlo 12. októbra 1968

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs