Rytieri demokracie

22.nov 2013

Rytieri demokracie

47anikostr.4DESAŤ ROKOV INŠTITÚCIE POKRAJINSKÉHO OMBUDSMANA

Je to jasné: keby inštitúcia verejného ochrancu práv nebola potrebná, hádam by ani neexistovala. Keďže je súčasťou politickej sústavy vyspelých krajín, napríklad Švédska, už pár storočí, jasné je, nakoľko neprehliadnuteľný je jej skutočný význam, predovšetkým v nových demokraciách, akou je i tá naša. Zvlášť keď tie –  ako to v utorok na slávnostnej akadémii pri príležitosti 10. výročia inštitúcie pokrajinského ombudsmana,  ktorá bola v budove Zhromaždenia APV, vyzdvihol ochranca občanov Srbska Saša Janković – zdedia staré problémy – nevyvinuté inštitúcie, nevybudovaný právny štát, všetko umocnené nereálnymi očakávaniami občanov.

V pozdravnom prejave účastníkom podujatia István Pásztor podotkol, že sú ľudské práva, demokracia a mier tri nevyhnutné činitele samotného historického pohybu a procesu. Lebo bez uznaných a chránených ľudských práv nieto demokracie, tak ako aj bez demokracie nie sú minimálne podmienky riešiť zrážky pokojnou cestou. Za základnú úlohu tak ombudsmana, ako aj všetkých účastníkov verejného života v tejto dobe, označil vybudovanie takej  politickej spoločnosti, ktorá bude pestovať občianske hodnoty slobody a zodpovednosti. A  rovnako tak bude dôstojnosť človeka a občana považovať za nedotknuteľnú.

Istá sociologička skonštatovala, že moc je toxická, čo prakticky znamená, že osoby pohybujúce sa v toxickom prostredí musia byť predmetom verejnej kontroly. Názor opodstatnený, lebo keby tak nebolo aj u nás, tak by pokrajinský ombudsman počas uplynulého desaťročia neprijal až 7 266 podaní, z čoho sa až 85 percent podnetov vzťahovalo na narúšanie všeobecných ľudských práv. Ani by nebol iniciátorom viac ako stopäťdesiat konaní, či nezaslal takmer päťsto odporúčaní a mienok rozličným orgánom správy.

To, čo môže tešiť, a na čo poukázala pokrajinská ombudsmanka Anikó Muskinja Heinrich, je, že sa inštitúcia za tieto roky veľmi zviditeľnila, takže sa občania čoraz častejšie obracajú na ňu v záujme ochrany vlastných práv. Dôvera je opodstatnená: v dvoch tretinách prípadov sa odporúčania pokrajinského ombudsmana realizujú, čo je na úrovni európskych priemerov v členských štátoch EÚ, v ktorých inštitúcie verejného ochrancu práv majú omnoho dlhšiu tradíciu ako my. Ako inštitúcia, zaoberajúca sa otázkami ľudských práv, pokrajinský ombudsman po všetok tento čas badateľne prispieva k ich ochrane a zveľadeniu. Ako súčasný rytier modernej demokracie, ku ktorej stále spejeme.

                                                                       O. Filip

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs