Šanca zabodovať v európskych fondoch

31.máj 2013
Frekventanti trojdňového seminára v Petrovci s certifikátmi

Frekventanti trojdňového seminára v Petrovci s certifikátmi

PRÍPRAVA NA EURÓPSKE PROJEKTY V BÁČSKOM PETROVCI

Na pozvanie predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec zástupcovia fondu Európske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v polovici mája prichystali v tejto obci trojdňové školenie pod názvom Možnosti financovania z fondov EÚ. Školenie zahrnulo rad prezentácií a dielní, kde účastníci mali možnosť prostredníctvom seminárov a úloh overiť si vlastné schopnosti pri príprave európskych projektov a aj oboznámiť sa s kritériami a postupmi uchádzania o žiadosti s cieľom lepšie využiť dostupné finančné fondy EÚ. Školenie otvorili podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny Anna Tomanová-Makanová a predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok.

Cieľom školenia bolo sprostredkovať účastníkom vedomosti a zručnosti, aby v budúcnosti boli schopní samostatne pripraviť návrhy projektov v súlade s pravidlami EÚ. Preto ich na prednáškach a cvičeniach oboznámili s nástrojmi a krokmi pri príprave návrhov, akými sú napríklad strom problému, strom cieľov, logický rámec atď. Rozpočet projektu, projektová žiadosť a vyhodnotenie boli aj prezentované v rámci školenia. Po absolvovaní seminára účastníci získali certifikáty nadácie Európske záležitosti AP Vojvodiny.

j. č-p

foto: www.vojvodina.gov.rs

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs