Schválili opravný rozpočet

1.aug 2013

V piatok 26. júla prebiehalo 13. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. V sieni ZO sa horúca rozprava rozprúdila iba v súvislosti s jedným bodom rokovacieho programu, ktorý sa vzťahoval na prijatie opravného obecného rozpočtu.

Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia výborníci bez diskusie schválili správu o realizácii tohtoročného rozpočtu Obce Báčsky Petrovec od 1. januára do 30. júna. Nasledujúci bod sa vzťahoval na opravný rozpočet obce na rok 2013 a vzbudil pozornosť výborníkov. Predseda ZO Rajko Perić úvodom podotkol, že k návrhu opravného rozpočtu v stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok vysvetlil, že v obecnom rozpočte na tento rok je o 15 miliónov dinárov menej ako vlani. Pripomenul, že až tri miestne spoločenstvá z územia obce nemajú samozdanenie a takisto aj z prenájmu pôdy je menej prostriedkov, lebo je po reštitúcii časť pôdy vrátená potomkom rodiny Dunđerskovcov. Na druhej strane zdôraznil, že keď ide o sociálnu položku, zmeny nie sú, čo platí aj pre školstvo a zdravotníctvo. Pripomenul ešte, že ani subvencovanie žiackych autobusových lístkov obcou nebude zmenšené, teda zostane naďalej 50 percent.

Za riaditeľku Knižnice Štefana Homolu v Petrovci vymenovali Jarmilu Stojimirovićovu, ktorá sa prítomným aj prihovorila

Za riaditeľku Knižnice Štefana Homolu v Petrovci vymenovali Jarmilu Stojimirovićovu, ktorá sa prítomným aj prihovorila

Výborník Miloš Jojić v diskusii poukázal, že práve toto zmenšenie rozpočtu je následok politiky vedenia tejto obce. Bez samozdanenia zostali tri miestne spoločenstvá a pôdu podľa jeho mienky obec dávala do prenájmu po nízkych cenách, a preto je teraz taká finančná situácia. Výborník Ján Sabo pripomienkoval, že v materiáli o opravnom obecnom rozpočte chýba dokument obsahujúci zdôvodnenie zníženia rozpočtu. Podľa jeho slov fondy pre rozvoj poľnohospodárstva a podnikateľstva v obci jestvujú, ale nefungujú. Predseda ZO R. Perić vysvetlil, že sa opravný rozpočet vypracúva preto, že sú príjmy znížené, a nie preto, že sú zvýšené. Ján Bohuš nehovoril o príjmoch, ale o výdavkoch obecného rozpočtu. Keď ide o samozdanenie, poukázal, že nedostatok prostriedkov z tohto zdroja najväčšmi pocítia spolky a združenia, ktoré sa budú musieť finančne vynachádzať, aby mohli fungovať. Výborník Rastislav Denďúr poukázal, že v obecnom Fonde pre rozvoj hospodárstva je nula dinárov a žiadal, aby sa aj to vnieslo do opravného rozpočtu. Po rozsiahlej diskusii dvadsaťjeden výborníkov, teda väčšina, hlasovalo za schválenie opravného rozpočtu.

V pokračovaní zhromaždenie pomerne rýchlo a bez rozpravy prerokovalo jeden bod za druhým. Výborníci schválili správu o výsledkoch referenda o zavedení samozdanenia v MS Maglić, potom správu z verejnej rozpravy o zavedení samozdanenia, ako aj o vypísaní referenda a rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre uskutočnenie referenda na území MS Hložany. V pokračovaní schválili rozhodnutie najprv o odvolaní, a potom aj vymenovaní členov dozorných rád vo verejných podnikoch z územia Obce Báčsky Petrovec: VP Direkcia pre výstavbu obce, VP pre komunálne a bytové práce Komunalac Maglić a VKP Progres Báčsky Petrovec. Nasledovalo vymenovanie členov Komisie pre vymenovania ZO B. Petrovec a schválenie uznesenia o uskutočnení verejného súbehu na vymenovanie riaditeľa VP Direkcia Petrovec, VP Komunalac Maglić a VKP Progres Petrovec. Výborníci odvolali, a potom na miesto riaditeľky Knižnice Štefana Homolu zasa vymenovali Jarmilu Stojimirovićovú z Petrovca a z Dozornej rady knižnice odvolali členku Máriu Megovú a na jej miesto vymenovali Máriu Beníkovú z radov zamestnancov. Záverom schválili uznesenie o základných kritériách na udelenie ceny Športové uznanie Obce B. Petrovec. Po výborníckych otázkach predseda ZO R. Perić poprial výborníkom peknú letnú prestávku, lebo nasledujúce zasadnutie bude v septembri.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs