Schválili zmenu štatútu

16.máj 2013

V poradí desiate zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd poznačila rozprava o zmenách štatútu Šídskej obce a protikladné názory výborníkov koalície pri moci a výborníkov z radov opozície. Zdôvodnenie podal podpredseda zhromaždenia Dr. Željko Fajfrić, ktorý ozrejmil priebeh verejnej rozpravy a zhromaždeniu predostrel návrh zmien štatútu. Koalícia pri moci si týmto spôsobom zabezpečila podklady na splnenie rozhodnutia Ústavného súdu ohľadom zlaďovania článkov štatútu so zákonmi, predovšetkým tie o zakladaní a fungovaní miestnych spoločenstiev. Opozícia zasa trvala na tom, že treba podľa platného štatútu vypísať voľby v miestnych spoločenstvách a zrušiť rozhodnutie o vymenovaní dočasných orgánov v miestnych spoločenstvách, ktoré medzičasom schválila Obecná rada. Záverom rozpravy výborníci väčšinou hlasov schválili zmeny štatútu obce. Treba poznamenať i to, že diskusia o tejto otázke bola veľmi búrlivá a predseda zhromaždenia bol nútený dvakrát prerušiť prácu a vyhlásiť prestávku. Podstata pripomienok opozície bola v tom, že Obecná rada nie je kompetentná schváliť rozhodnutie  o rozpustení rád miestnych spoločenstiev pre vypršanie mandátu a o vymenovaní dočasných orgánov, pretože to je v kompetencii Zhromaždenia obce.

V dosť napätom ovzduší výborníci ďalej prerokovali a schválili správy o minuloročnej činnosti a programy práce na rok 2013 verejných podnikov a ustanovizní, zakladateľom ktorých je Zhromaždenie obce Šíd. Výborníci postrehli a poznamenali, že v programoch práce napríklad VP Vodovod a VKP Standard sa veľmi perfídnym spôsobom na schválenie podali aj nové, vyššie ceny niektorých komunálnych služieb, napr. vody a odvozu smetí. V tejto súvislosti žiadali, aby o zmenách cien zhromaždenie v budúcnosti rozhodovalo v rámci osobitných bodov na svojich zasadnutiach.

Keď na rad prišli body, v ktorých zhromaždenie malo prerokovať a schváliť správy o práci miestnych spoločenstiev, rozprava sa znovu rozprúdila. Výborníci, ktorí sú zároveň aj členovia Rady Miestneho spoločenstva Šíd, otvorene povedali, že sa oni na zasadnutí Rady MS dohodli, že fyzicky nedovolia predstaviteľom dočasného orgánu prebrať správu tohto Miestneho spoločenstva. Keďže sa na zasadnutí zúčastnil iba Saša Považan, predseda Rady MS Sot, a ostatní nie, niektorí výborníci žiadali, aby sa z rokovacieho programu vyradili body o miestnych spoločenstvách, takže predseda Obce Šíd Nikola Vasić mal plné ruky práce, aby ich presvedčil, že správy predsa treba schváliť aj napriek neprítomnosti predsedov, ktorí mali podať úvodné slová.

V oveľa pokojnejšom ovzduší zhromaždenie za riaditeľa Domu zdravia v Šíde vymenovalo Dr. Krstu Kureša, špecialistu ORL zo Šídu.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs