Sídlo v Hložanoch, zostáva putovný

10.apr 2013

Autori podpisov zmluvy, ktorou bol založený FFTT ako inštitúcia s osobitným významom: (zľava) Michal Hataľa, Anna Tomanová-Makanová, Ján Bohuš, Pavel Marčok a Milina Sklabinská

ZAKLADATELIA A ORGANIZÁTORI FFTT PODPÍSALI ZMLUVU

Zmluvu, ktorá reguluje vzájomné práva a záväzky zakladateľov a organizátorov Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (ďalej: FFTT), podpísali v hložianskom Dome kultúry v utorok 9. apríla 2013. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda KOS Jednota Hložany Michal Hataľa, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská a predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš svojimi podpismi dali právny podklad FFTT ako jednej zo siedmich inštitúcií s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku.

Zmluva o. i. zakotvuje, že zakladateľmi FFTT sú NRSNM, KOSJ Hložany a MS Hložany. Sídlom festivalu sú Hložany, kde podujatie pustilo korene (roku 1970, ako prehliadka), ale konať sa môže aj v iných prostrediach. V kratších prejavoch pred podpísaním dokumentu bolo povedané, že to môže byť napríklad vtedy, keď niekde budú oslavovať významné výročia. Organizátormi FFTT sú Obec B. Petrovec a ÚKVS.

NRSNM dáva posledné slovo ohľadne profilu FFTT, ako i kritérií pre prácu odbornej poroty, ktorú zároveň vymenúva. Zabezpečuje aj odmeny pre víťazov FFTT, ako i časť finančných prostriedkov. ÚKVS dozerá na zodpovedné a účelové narábanie prostriedkami FFTT a primerane ho propaguje.

Zmluva zakotvuje aj tri orgány FFTT. Organizačno-správna rada schvaľuje a kontroluje rozpočet, programová rada definuje pravidlá FFTT a spolu s koordinátorom FFTT navrhujú jeho program, ako i členov odbornej poroty. Koordinátor, ktorý by mal mať pracovné zaradenie v ÚKVS, navrhuje koncepciu a rozpočet FFTT (vrátane sprievodných podujatí), kontroluje technické podmienky nevyhnutné na nehatenú realizáciu. Finančné prostriedky sa budú zabezpečovať z rozpočtov zakladateľov a spoluorganizátorov FFTT, ako i iných zdrojov, v súlade so zákonnými predpismi. Najneskoršie o 30 dní FFTT má schváliť všeobecné akty.

Juraj Bartoš


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs