Skadar na Šidine znovu aktuálny

19.feb 2015

Skadar na Šidine znovu aktuálny

Za takmer deväť hodín, koľko trvalo zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd v pondelok 9. februára, výborníci prerokovali 26 bodov rokovacieho programu. V prvej časti od 9. do 16. hodiny 11 bodov a v druhej časti od 16. do 18. hodiny ďalších 15 bodov. Na začiatku zhromaždenie konštatovalo demisiu člena Obecnej rady Vujadina Vasića, syna aktuálneho predsedu obce, a to na základe odporučenia Agentúry pre boj proti konfliktu záujmov, na miesto ktorého zvolili Dušana Stefanovića zo Šídu, ktorý bude na stálej práci v Obecnej rade.

Budova, ktorú občania volajú Skadar na Šidine a ktorá už celé desaťročie stojí nedokončená

Budova, ktorú občania volajú Skadar na Šidine a ktorá už celé desaťročie stojí nedokončená

Tretí bod, ktorému výborníci venovali najviac času, sa vzťahoval na schválenie rozhodnutia o odvolaní predsedu Zhromaždenia obce Šíd na základe rozsudku Správneho súdu v Novom Sade. Šlo tu o nápravu procedurálnych vecí, ktoré sa stali pri schválení prvého rozhodnutia. Opozícia sa snažila postup vrátiť na začiatok, až k obnovenému hlasovaniu, v prípade ktorého by bývalý predseda Zhromaždenia obce Željko Brestovački mohol mať aj materiálny zisk a mohli by padnúť aj všetky rozhodnutia Zhromaždenia obce schválené v predchádzajúcom období dvoch a pol roka. Po dlhej diskusii, v ktorej odzneli mienky početných právnikov, dospelo sa k záveru, že stačí vykonať iba „kozmetické“ zmeny v pôvodnom rozhodnutí a doložiť poznámku o opravnom prostriedku. Rozhodnutie v tomto zmysle zhromaždenie potom schválilo väčšinou hlasov.

Čulá rozprava sa viedla pri bode vzťahujúcom sa na plány práce Verejného podniku pre stavebné služby a stavebné pozemky, keď sa nastolila otázka osudu desať rokov nedokončenej obytnej budovy v Šíde, známej ako Skadar na Šidine. Riaditeľ podniku Zoran Semenović sľúbil na zasadnutí zhromaždenia, že z predaja 104 garáží a viacerých bytov, ktoré sú majetkom tohto podniku, zabezpečia nadostač peňazí na dokončenie bytovky, avšak predtým musia počkať na vynesenie súdneho rozsudku v tejto veci.

Verejné podniky Vodovod a Standard v plánoch na rok 2015 plánujú zvýšiť ceny svojich komunálnych služieb o 10 až 20 % v porovnaní s vlaňajšími. Predseda obce Nikola Vasić povedal, že sa plány verejných podnikov musia do 20. marca zladiť so stanoviskom revízorskej komisie, ktorá koncom minulého roka Zhromaždeniu obce a verejným podnikom určila tento termín na prispôsobovanie. To znamená, že už schválené plány práce a finančné plány sa v marci znovu dostanú na pretras, čo ďalej znamená, že ceny služieb majú byť určené v rámcoch zákona, a nie tak, ako to predkladajú verejné podniky.

Riaditeľ verejného podniku pre rádiodifúznu a novinovo-vydavateľskú činnosť Rádia Šíd Nikola Vidić povedal, že sa do konca apríla v tomto podniku očakáva uskutočnenie privatizácie a že plán práce a finančný plán bol vypracovaný v súlade so zákonom.

V Miestnom spoločenstve Šíd plánovali v tomto roku zabezpečiť viac ako 20 miliónov dinárov, ako povedal predseda MS Dr. Krsto Kureš, a to z obecného rozpočtu na rok 2015, čiastočne z finančných prostriedkov, ktoré im obec ešte nedala z miestneho samozdanenia z minulých rokov. Prevažnú časť týchto prostriedkov by chceli použiť na výstavbu kolektoru povrchových vôd od sídliska 6. decembra po Ulicu Janka Veselinovića, kde je stav najkritickejší.

 

Stanislav Stupavský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs