Sláva národa hodná je obetí

5.aug 2017

Sláva národa hodná je obetí

Program, ktorý jediný na zozname podujatí tohtoročných Slovenských národných slávností nemal bližšie určenie, sa ako „druhá časť” otváracieho programu 56. SNS uskutočnil včera o 20. hodine v kostole SEAVC v Petrovci. Vznikol ako pocta k 500. výročiu reformácie.

Jeho scenár a dramaturgiu mali na starosti Katarína Melegová-Melichová a Annamária Boldocká-Grbićová. V tomto programe sa ako odborný spolupracovník podpisuje Juraj Súdi a za réžiu programu Ján Čáni. Prichystaný bol v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Dôvod programu v kostole

„Sláva národa hodná je obetí“ – tento výrok Jozefa Miloslava Hurbana si autori zvolili preto, že v tomto roku oslavujeme 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady spisovateľa, novinára a politika a organizátora kultúrneho života, slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza. Zároveň bol i vedúcou osobnosťou slovenského povstania 1848 – 1849 a bol horlivým stúpencom Ľudovíta Štúra. On v duchu tohto svojho výroku pracoval a žil.

Program je venovaný 500. výročiu reformácie. Podľa slov autorov programu preto, lebo na jednej strane učenie Martina Luthera je podstatou nášho bytia. A okrem ekonomických príčin aj vierovyznanie bolo pohnútkou pre naše sťahovanie sa na juh. A na strane druhej cirkev bola tá, ktorá nás viedla nielen k bohabojnému životu, ale aj vzdelávala, zakladala školy, organizovala kultúrny život, chránila pred maďarizáciou a bez ktorej by sme sotva dnes boli tu vo svojej slovenskosti.

Aby sa na tento aspekt nášho pretrvávania v týchto končinách poukázalo v programe sa poslúžili tvorbou poväčšine z našich radov: Leopolda Abaffyho, Jána Čajaka, Félixa Kutlíka, Jána Kvačalu, Viery Benkovej, VHV, Paľa Bohuša, Jána Labátha, Pavla Mučajiho, Márie Myjavcovej, Jána Kopčoka, Kataríny Melegovej-Melichovej ale aj tvorbou Martina Luthera, Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rúfusa.

Sláva národa…

Texty navrstveného otváracieho programu vyzneli v podaní už osvedčených interpretov Ivicu Grujića- Litavského, Samera Hamadeha, Miroslava Babiaka, Milušky Anušiakovej-Majerovej, Hany Tancikovej a Kataríny Melichovej.

Podobne aj spevácke a hudobné čísla zazneli majestátne v podaní klaviristu Mareka Stupavského, harmonikára Ondreja Maglovského, huslistiek Margaréty Benkovej, Maríny Cerovskej, spevákov Adama Vladislava Stupavského, Ľudmily Berediovej-Stupavskej a Slovenky Benkovej-Martinkovej, ako i staršieho spevokolu CZ SEAVC v Petrovci s organistom Pavlom Očovejim, Orchestríka a Komorného zboru Zvony s dirigentom Jurajom Súdim a obecného cirkevného speváckeho zboru Credimus so svojou dirigentkou Annou Medveďovou.

K začiatku programu návštevníkov vítal odbíjanie kostolných zvonov. Úvodom sa prihovorili farár CZ SEAVC v Petrovci Ján Vida a biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský.

Záver programu, ako je to tradične v petrovskom kostole, patrí piesni, čiže svojráznej hymne evanjelikov Hrad prepevný je Pán Boh náš. Zaspievali a zahrali ju spolu nielen všetci účinkujúci v programe, ale aj všetci prítomní v kostole.

Celý program v priamom prenose Rádio-televízie Vojvodiny na ich druhom programe mali možnosť pozerať aj diváci pri malých obrazovkách.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs