Slávnosťové služby božie

4.aug 2013

32vecerapanova_JPGTak ako je to už zvykom súčasťou programu slovenských národných slávností aj toho roku boli slávnosťové bohoslužby v petrovskom evanjelickom chráme. Veriacich a hostí najprv privítal velebný pán farár petrovský Vladislav Ivičiak, ktorý potom aj liturgoval a z kazateľne sa prihovoril dôstojný pán biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vŕbovský. Túto slávnostnú chvíľu svojim spevom zveličil aj spevokol petrovského evanjelického cirkevného zboru. Keďže sa služby konali v desiatu nedeľu po svätej trojici, ktorá je nedeľou kajúcou, aj tieto služby zachovali kajúci ráz, a bola vykonaná spoveď a velebná sviatosť večere pánovej (na fotografii).

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs