[VIDEO] Ohrev ako vianočný darček sociálne znevýhodneným rodinám v Báčskopetrovskej obci, vzdelanie ako východisko z materiálnej závislosti

12.dec 2016

[VIDEO] Ohrev ako vianočný darček sociálne znevýhodneným rodinám v Báčskopetrovskej obci, vzdelanie ako východisko z materiálnej závislosti

Vianoce sa blížia, ale nie všetci pocítia ich čaro. Sociálne ohrozené rodiny a jednotlivci asi ťažšie. Chudoba, ktorá je aj v 21. storočí téma, ktorou by sa všetci spoločenskí činitelia museli zaoberať, neprejavuje ani náznak sympatie, aby si aspoň vo vianočné dni ľudia prislúchajúci do uvedenej marginalizovanej skupiny užili život. Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec však bdie nad nimi a pod stromček im daruje darček – ohrev. 

– Keď ide o sociálny preukaz Báčskopetrovskej obce a o konzumáciu práv, ktoré pramenia v Zákone o sociálnej ochrane, počet užívateľov služieb Strediska pre sociálnu prácu a ich práva na peňažnú pomoc sa štatisticky z roka na rok nemení veľmi. Oscilácia počtu užívateľov je na úrovni desať až pätnásť osôb v závislosti od obdobia, o ktorom hovoríme, – hovorí úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu ochranu Biljana Drakulićová. – Peňažná sociálna pomoc je zložitá, keďže existujú tri základné kategórie uplatňovania práva.

Foto: www.unspash.com

Foto: www.unsplash.com

Jeden zo základov uskutočňovania práva na peňažnú sociálnu pomoc je zamestnanosť, čiže pracovná spôsobilosť členov rodiny. V prípade, že je väčšina členov rodiny pracovne nespôsobilých alebo existujú aj školopovinné deti, tieto rodiny sa nachádzajú v systéme sociálnej ochrany. – Oni dostávajú každý mesiac finančný príspevok, ale každoročne v máji sa robí prierez stavu, čiže prehodnocovanie práva na sociálne dávky, – vysvetľuje Drakulićová.

Druhou kategóriou v systéme sociálnej ochrany sú rodiny, ktoré vo svojich radoch majú pracovne nespôsobilých, ale ony nie sú vo väčšom počte. – Tieto rodiny majú právo na vyplácanie sociálnych dávok maximálne 9 mesiacov v roku, zatiaľ čo sú počas troch letných mesiacov v povinnej zákonnej prestávke, – hovorí naša spolubesedníčka. – Treťou kategóriou sú osoby patriace do jednočlennej rodiny, ktoré sú pracovne spôsobilé a v systéme sociálnej ochrany sa nachádzajú spravidla iba počas zimy, čiže do začiatku jary, keď začínajú prvé sezónne práce a ony môžu byť pracovne angažované.

Počet užívateľov, resp. rodín, ktoré poberajú peňažnú pomoc Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v zimnom období je 110 a v lete je ich medzi 70 a 80 rodín, – konštatuje úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci.

Biljana Drakulićová, úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Biljana Drakulićová, úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Stredisko pre sociálnu prácu v Petrovci už dlhý rad rokov sociálne znevýdodneným rodinám pomáha v boji proti finančno-materiálnej závislosti a chudobe aj za pomoci jednorázovej finančnej podpory. Do kategórie obyvateľov, ktorí majú právo na tento druh sociálnych dávok patria tí, ktorí sa nachádzajú na okraji chudoby. Najčastejšie ide o dôchodcov s minimálnou penziou. – Na tieto účely v obecnom rozpočte v tomto roku je určených 1 785 000 dinárov, – konkretizuje pomoc Drakulićová.

Z uvedených prostriedkov Stredisko už tradične organizuje dve akcie na podporu a pomoc rodine. – Prvá je v októbri počas Detského týždňa, keď sa sociálne znevýhodneným rodinám odovzdávajú školské príbory a pomôcky a druhá akcia prebieha v decembri, – vysvetľuje Drakulićová. – Druhá akcia sa týka preklenutia zimného obdobia a tohto roku je usmernená na rodiny s jedným alebo viacerými deťmi a na starecké rodiny a týka sa zadovažovania ohrevu pre tieto rodiny. Tohto roku z obecného rozpočtu vyčlenili 325-tisíc dinárov a to pre 65 rodín, ktoré patria do spomínaných kategórií.

Hoci sociálne znevýhodnené rodiny spravidla nezažívajú skutočné vianočné čaro, predsa od Strediska pre sociálnu prácu dostanú pod vianočný stromček darček – ohrev.

Vzdelanie ako základné východisko z materiálnej závislosti

– Jav, v ktorom niektoré rodiny ťažšie alebo vôbec neuspokojujú minimum existenčných potrieb nie je špecifický iba pre našu spoločnosť. Vo všetkých vyspelých krajinách existuje systém sociálnej ochrany, iba sú nuansy v spôsobe jeho organizácie, – hovorí Biljana Drakulićová, inak vyštudovaná psychologička.  – Základnou príčinou prečo existuje tento jav je určite nezamestnanosť.

V Stredisku pre sociálnu prácu sa stretajú s tzv. transgenerečným prenosom do systému sociálnej ochrany. – Stretávame sa s javom, v ktorom jedna sociálne znevýhodnená rodina dáva ďalšiu, novoformovanú rodinu, ktorá tiež užíva právo na sociálne dávky. – V tomto aspekte sa my, ako odborníci, určite musíme angažovať, skúmať, analyzovať a vyhľadávať všetky možné modality riešenia problému, čiže riešenia, ktoré znemožnia ten transgeneračný prenos, – konštatuje naša spolubesedníčka.

Foto: www.unsplasch.com

Foto: www.unsplash.com

– My sme už dávnejšie prepoznali vzdelanie ako jeden zo spôsobov ako vyjsť zo sociálnej, resp. materiálnej závislosti. Lebo vzdelanie jednému mládemu človekovi dáva jednu kvalifikáciu, uschopňuje ho na prácu a robí ho konkurentnejším na pracovnom trhu.

Totiž Stredisko pre sociálnu prácu spolu s lokálnou samosprávou už vyše jedného desaťročia finančne podporuje rodičov základoškolákov a stredoškolákov, ktorí sú v systéme sociálnej ochrany a to hradením cestovných trov pre prepravu žiakov a študentov do školy.

– To je dobrý spôsob míňania peňazí daňových poplatníkov, – hovorí Biljana Drakulićová. – Tí mladí ľudia nielenže tým spôsobom získajú nové vedomosti, ale ich celková kvalita života sa v úplnosti mení, lebo majú interpersonálnu komunikáciu, silnejú svoje sebavedomie a osobné kapacity. Cieľ celkovej spoločnosti je silnieť sociálne kompetencie tých mladých ľudí, lebo vieme, že sú takmer vždy marginalizovaní a nedostatočne integrovaní do spoločnosti.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs