Spolupráca, ktorá má budúcnosť

23.okt 2013

Spolupráca, ktorá má budúcnosť

Slovenský minister Dušan Čaplovič a predseda vlády APV Bojan Pajtić

Slovenský minister Dušan Čaplovič a predseda vlády APV Bojan Pajtić

Z NÁVŠTEVY SLOVENSKÉHO MINISTRA DUŠANA ČAPLOVIČA  VO VLÁDE APV A NRSNM

V rámci návštevy Srbska minister  školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v utorok 22. októbra  stretol  aj s predsedom vlády AP Vojvodiny Bojanom Pajtićom a pobudol aj v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. Stretnutie ministra Čaploviča s predsedom pokrajinskej vlády Pajtićom bolo prevažne zamerané na posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania, v záujme zrealizovania spoločných vedecko-výskumných a rozvojových projektov. Ako spoločný a  dôležitý problém zdôraznili najmä problém veľkého počtu mladých vojvodinských Slovákov, ktorí po ukončení štúdií zostávajú na Slovensku. „V tomto momente približne 500 vojvodinských Slovákov študuje na Slovensku a okolo 700 Slovákov študuje na Univerzite v Novom Sade. Je to takmer rovnaký počet, a preto je dôležité zrýchliť proces nostrifikovania diplomov, aby sa čím viac mladých ľudí vrátilo zo Slovenska a získanými vedomosťami a skúsenosťami prispievali k rozvoju spoločnosti,“ povedal B. Pajtić.

Pri tejto príležitosti, minister Dušan Čaplovič vyzdvihol Vojvodinu ako pozitívny príklad starostlivosti o národnostné menšiny, ktorý môže slúžiť príkladom aj pre mnohé vyspelé štáty EÚ. „S predsedom Pajtićom sme hovorili o hľadaní možností vytvorenia detašovaných pracovísk v Novom Sade niektorých našich univerzít, najmä Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, – vyhlásil D. Čaplovič.

Na pôde NRSNM minister ozrejmil niektoré dojmy z celkovej návštevy nášho prostredia. „Významnú spoluprácu máme už teraz, keďže Slovensko a Srbsko sú zodpovedné za jednu dôležitú oblasť v rámci Dunajskej stratégie, a to je oblasť vedomostnej spoločnosti. Slovensko bude v roku 2016 predsedať Rade Európskej únie a práve do tohto obdobia by sme chceli, aby sa výraznejšie posunul negociačný proces so Srbskom, aby sme počas nášho predsedníctva mohli čo najrýchlejšie vytvárať podmienky na realizáciu náročného negociačného procesu Srbska v predvstupových rokovaniach do únie. Pre mňa bude veľkým potešením, aby sa Srbsko stalo súčasťou únie, keďže sa takýmto spôsobom ešte viac zblížia naše vzťahy a spolupráca medzi Slovenskom a Srbskom,“ uzaviera minister Dušan Čaplovič.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs