Správu cintorína preberú náboženské spoločenstvá

7.okt 2013

Zhromaždenie občanov Kysáča usporiadali v nedeľu 29. septembra vo veľkej sále Kultúrno-informačného strediska. Počasie bolo nepriaznivé, daždivé, ale do kinosály prišlo viac ako 80 občanov (v Kysáči žije 5 091 obyvateľov).

O tom, čo nové vedenie Rady Miestneho spoločenstva Kysáč urobilo od začiatku mandátu, v podobe správy o činnosti prečítal Ján Slávik, predseda RMS. Správu Dozornej rady o realizácii finančného plánu za prvých šesť mesiacov 2013 podala Marija Kecman, predsedníčka rady. Prítomní správy jednohlasne schválili a oboznámili sa s tým, že nové vedenie, ktoré do funkcie nastúpilo pred necelým polrokom, dôraz medziiným dalo na výstavbu atmosférickej kanalizácie v najohrozenejších uliciach, rekonštrukciu parkovísk, horizontálnu signalizáciu na vozovkách, opravu ciest v kysáčskych uliciach.

 Občania so záujmom sledovali, čo sa v Kysáči robilo počas mandátu nového vedenia

Občania so záujmom sledovali, čo sa v Kysáči robilo počas mandátu nového vedenia

Ako sa očakávalo, najväčšiu pozornosť na nedeľňajšom zhromaždení občanov venovali návrhu rozhodnutia o zverení správy kysáčskeho cintorína a prác okolo pochovávania cirkevným spoločenstvám. O tejto záležitosti, ktorej sa v RMS venujú od júna, ako i o zákonných predpisoch informoval Branko Predojević, podpredseda RMS. Z jeho slov vyplynulo, že po dohovoroch a zasadnutiach s formovaným cirkevným výborom v tejto súvislosti navrhli, aby sa na tieto účely od 1. januára 2014 prostredníctvom VKP Informatika platilo mesačne 200 dinárov po domácnosti. Ako v nedeľu bolo počuť, je to oveľa výhodnejšie riešenie než by práce pochovávania a spravovanie cintorína zverili VKP Lisje. Po viacerých otázkach a diskusiách, prostredníctvom ktorých prítomným objasnili nový model, prítomní jednohlasne schválili návrh, aby sa cintorín zveril do správy novozaloženého cirkevného výboru, ako i zavedenie spomenutého poplatku. Odsúhlasili, aby sa mesačný poplatok v sume 125 dinárov na domácnosť prostredníctvom Informatiky vyberal aj naďalej. S týmito prostriedkami bude tak ako doteraz nakladať Miestne spoločenstvo a, ako povedali, budú sa míňať transparentne.

O komunálnych prácach, ktoré treba vykonať na území MS Kysáč a zaradiť do programu úpravy stavebných pozemkov na rok 2014 Ústavu pre výstavbu mesta, hovoril B. Predojević. Okrem iného uviedol výstavbu fekálnej kanalizácie, pokračovanie prác na atmosférickej, vypracovanie projektu kruhového objazdu, rozšírenie cesty v Ulici vinohradníckej, projektovanie železničného priecestia, opravu chodníkov, projektovanie parkoviska a rozšírenie prístupovej cesty k cintorínu, parkovisko pri šatni FK Tatra a opravu pravoslávnej fary. Na zhromaždení občania okrem iného navrhli rozšírenie Ulice železničnej, doriešenie odvádzania vody v chotári, organizovanie hájnickej služby. O mnohých z týchto návrhov sa už hovorilo na RMS a niektoré už nastolili na patričných miestach. Preto členovia RMS vyzvali občanov, aby návrhy naďalej podávali v kancelárii Miestneho spoločenstva. Navrhnutým prácam jednohlasne dali zelené svetlo.

K bodu rokovacieho programu, ktorý sa týkal odvozu smetí zo všetkých domácností, pozvali kompetentného predstaviteľa VKP Čistoća. Odzneli pripomienky k službe tohto novosadského podniku, ale aj otázky okolo triedenia odpadu a zodpovedajúcich nádob na tieto účely. Prítomní sa však zhodli (s dvomi hlasmi proti), že sa v budúcnosti smeti majú odnášať zo všetkých kysáčskych domácností a za tieto služby všetci majú aj platiť.

Ďalšie zaujímavé návrhy na skvalitnenie života v Kysáči, ale aj pripomienky, odzneli v bode rôzne. Občania si želajú kvalitnejšie zásobovanie, čiže otvorenie marketu, riešenie otázky mládežníckeho domu, ustanovenie trhu aj v sobotu. Pripomienky sa vzťahovali na devastovanie dopravných znakov, ale občania aj pochválili terajšiu RMS, že sa zasadzovala za riešenie problému, ktorý nastal pri poskytnutí pomoci v tvare stavebného materiálu. Členovia Rady MS Kysáč informovali, že i sami sa už dožadovali napríklad krytia priestoru pred poštou či zákazu používania sirén pri výkupe sekundárnych surovín.

Na zasadnutí, ktoré trvalo dve hodiny, sa hovorilo dvojjazyčne, keďže je také i zloženie členov Rady MS. Zjavné boli snahy hovoriť po slovensky čo najsprávnejšie.

E. Šranková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs