SÚBEH na pracovné miesto šéfa distribúcie a predaja

7.nov 2020

SÚBEH na pracovné miesto šéfa distribúcie a predaja

Na základe článku 38 Štatútu NVU Hlas ľudu riaditeľ NVU Hlas ľudu zverejňuje:

 

SÚBEH

na pracovné miesto

šéfa distribúcie a predaja

jeden vykonávateľ na neurčitý čas

 

Údaje o NVU Hlas ľudu: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Nový Sad, ktorej zakladateľom je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a registrovaná je v Hospodárskom súde v Novom Sade, vydavateľom je novín Hlas ľudu a časopisov Vzlet a Zornička, ktoré sú zaregistrované pri Agentúre hospodárskych subjektov, inzeruje súbeh na pracovné miesto šéfa distribúcie a predaja, jeden vykonávateľ na neurčitý čas, s plným pracovným úväzkom, s miestom výkonu práce v Novom Sade, Bulvár oslobodenia 81/V.

Kandidát na pracovné miesto šéfa distribúcie a predaja okrem všeobecných podmienok určených zákonom musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

– štátna príslušnosť Republiky Srbsko,

– bydlisko na území Republiky Srbsko,

– vysokoškolské vzdelanie vo všetkých oblastiach predpísaných platnými Pravidlami  týkajúcimi sa zoznamu profesijných akademických a vedeckých mien na štúdiách (základné akademické/špecializované odborné štúdiá) v rozsahu minimálne 240 ESPB  bodov podľa predpisov, ktoré regulujú vysokoškolské vzdelanie od 7. októbra 2017; na štúdiách v rozsahu minimálne 240 ESPB bodov podľa predpisov, ktoré regulujú vysokoškolské vzdelanie od 10. septembra 2005 do 7. októbra 2017; na základných štúdiách, ktoré trvajú najmenej štyri roky podľa predpisov, ktoré regulovali vysokoškolské vzdelanie do 10. septembra 2005,

–  jeden rok pracovnej skúsenosti,

– ovládanie práce na počítači – MS Office (Word, internet),

– komunikačné schopnosti a tímová práca,

– vodičský preukaz B kategórie,

– aktívna znalosť slovenského a srbského jazyka.

Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

1. podpísaná prihláška, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska na území Republiky Srbsko, telefonický kontakt, e-mailovú adresu,

 1. životopis s odkazmi o doterajšej pracovnej skúsenosti,
 2. osvedčenie o štátnej príslušnosti – originál alebo overená fotokópia,
 3. overená fotokópia osobného preukazu alebo prečítaný biometrický osobný preukaz,
 4. výpis z matriky narodených – originál alebo overená fotokópia, diplom, ktorým sa potvrdzuje získané vysokoškolské odborné vzdelanie – originál alebo overená fotokópia,
 1. originál alebo overená fotokópia dôkazu o jednom roku pracovnej skúsenosti,
 2. doklad vzdelávacej ustanovizne alebo jazykovej školy (osvedčenia, potvrdenie, diplom a pod.) ako dôkaz, že kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk, alebo znalosť slovenského jazyka kandidáta bude prípadne zistená počas rozhovoru kandidáta s komisiou,
 1. dôkaz o znalosti práce na počítači (uznesenia, certifikáty, potvrdenia a tomu podobné),
 1. potvrdenie zo súdu, že kandidát nebol trestne stíhaný, že sa proti kandidátovi nekonalo žiadne vyšetrovanie ani trestné konanie (potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa zverejnenia tohto súbehu),
 2. overená fotokópia vodičského preukazu B kategórie.

Súbeh bude otvorený 15 dní odo dňa zverejnenia, od 7. do 22. novembra  2020 (respektíve do 23. novembra 2020, v prvý pracovný deň).

Prihlášky s potrebnými dokladmi o spĺňaní podmienok súbehu treba doručiť osobne alebo zaslať v písomnej podobe na adresu: NVU Hlas ľudu, 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V, s poznámkou: Pre súbeh na pracovné miesto šéfa distribúcie a predaja – neotvárať.

Doklady musia byť v origináli alebo v overenej fotokópii.

Neúplné a oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.

Informácie o súbehu sa môžu dostať na tel. číslo: 021/47-20-840 každý pracovný deň.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs