Súbeh na udelenie stredoškolských štipendií

10.sep 2020

Súbeh na udelenie stredoškolských štipendií

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2020, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje

Súbeh

na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

Podmienky na udelenie finančnej podpory:

1. musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,
2. musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,
3. musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
4. musí mať priemerný prospech najmenej 4,50,
5. štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivity v škole, ktorými sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita,
6. ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiu vysvedčení z minulých ročníkov a diplomy skenované odošlú na adresu
stipendia.nrsnm@gmail.com

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor. Štipendium rozdelí Komisia úmerne na školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Rozhodnutia o udelení štipendií donáša Komisia. Rozhodnutia Komisie sú konečné.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM a potrebné vysvedčenia a diplomy zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 14. 09. – 23. 09. 2020

Prihlášky je potrebné odoslať elektronicky najneskôr do 23.
septembra 2020.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs