Trestná politika – kameň úrazu

8.dec 2015

Trestná politika – kameň úrazu

Postavenie a práva žien nie sú uctievané v dodatočnej miere - uzhodli sa účastníci diskusie. Foto: N. Milićević

Postavenie a práva žien nie sú uctievané v dodatočnej miere – uzhodli sa účastníci diskusie. Foto: N. Milićević

V predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť zverejnil výsledky prieskumu o postojoch občanov Vojvodiny k problému násilia na ženách.

Každý druhý občan Vojvodiny sa vyjadril, že priamo (37 % anketovaných) alebo cez známych (27 % anketovaných) pozná ženu, ktorá je obeťou násilia v rodine alebo v partnerských vzťahoch. Avšak, viac ako 40 % anketovaných nevedeli či by násilný čin aj oznámili.

Hovoriac na tému násilia na ženách vo Vojvodine a opatreniach, ktoré pokrajinská vláda vykonáva, tajomník Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin zdôraznil, že do novembra t. r. vo Vojvodine osem žien bolo zavraždené zo strany svojich partnerov alebo členov rodiny. „Aktivity, ktoré realizujeme v rámci Programu pre ochranu žien pred násilím v rodine a partnerských vzťahoch a iných druhoch násilia na základe pohlavia na obdobie rokov 2105-2020 predstavujú pokračovanie politiky pokrajinskej vlády v boji proti násiliu na ženách. Fakt, že sa počet obetí nezmenšuje, často produkuje mylné závery, že sú všetky aktivity márne, avšak, také aktivity sú veľmi cenné. Práve vďaka tým aktivitám inštitúcie si raz uvedomia ako majú reagovať na násilie a obete budú vedieť, kam sa majú obrátiť,“ povedal M. Vasin.

Do novembra t. r. osem žien vo Vojvodine v partnerských alebo rodinných vzťahoch prišlo o život.

Na dnešnom stretnutí s novinármi avizovali aj otvorenie ďalšieho bezpečného domu pre ženy, ktorý o necelé tri týždne otvoria v Sriemskej Mitrovici. Bezpečnými domami v každom okrese potenciálne obete násilia budú mať psychologickú stabilitu a budú vedieť, že sa predsa majú kde skryť, v prípade ak inštitúcie zlyhajú a tie, žiaľ, často zlyhávajú – odznelo na stretnutí.

„Šokujúci príklad prichádza z Banátu, kde v jednej dedine žena oznámila na polícii, že ju v noci niekto vyrušuje, na čo polícia odpovedala, že istotne ide o nejakého jej záletníka. S takými reakciami sa stretávajú ženy, ktoré sú ohrozené. Späté je to so všeobecným neuctievaním žien, s ich nerovnoprávnym postavením a k celkovej situácii prispieva, samozrejme negatívne, aj trestná politika nášho štátu. Trestnou politikou sa nerealizuje účinné potrestanie násilníka, ani účinná ochrana obete násilia. Trestná politika vo väčšej miere podporuje násilníka, než chráni obeť,“ povedal tajomník Vasin.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs