Tri rozdiely

25.feb 2015

Tri rozdiely

09pajvadrJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. MARIJANA PAJVANČIĆOVÁ, DEKANKA FAKULTY PRE EURÓPSKE PRÁVNICKO-POLITICKÉ ŠTÚDIÁ, NOVÝ SAD

– Ako jedna z jeho autoriek, čo považujete za základné rozdiely medzi Modelom zákona o rodovej rovnosti a tým existujúcim?

– Na otázku, čo je to nové, pri porovnaní modelu a zákona, ktorý máme, treba povedať, že ide o tri veci. Po prvé, nový zákon obsahuje veľmi explicitné ustanovenia o spôsobe uplatnenia. Pri tom existujúcom, problémom či chorobou bolo, že existoval zákon, no neboli inštrumenty na jeho uplatnenie. Po druhé, existujúci zákon bol schválený pred Zákonom o zákaze diskriminácie a musel sa s ním zladiť, lebo nemohli byť dve rozličné riešenia alebo východiská v dvoch rozličných zákonoch regulujúcich podobnú oblasť. Treťou dôležitou vecou je, že sa návrh nového zákona upriamuje na osobitné opatrenia, ako aj na politiku rovnakých možností, čím robí jasný dištanc medzi ním a subsidiárnymi zákonmi, regulujúcimi rozličné oblasti, v ktorých sa realizuje rodová rovnosť.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs