Uznával nové, na staré nezabúdal

11.dec 2013

Uznával nové, na staré nezabúdal

ThDr. Juraj Struhárik (Foto: archív novosadského cirkevného zboru)

ThDr. Juraj Struhárik (Foto: archív novosadského cirkevného zboru)

Decembrové stretnutie novosadskí matičiari spolu s novosadským cirkevným zborom SEAVC venovali pamiatke zosnulého biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a čestného predsedu MSJ ThDr. Juraja Struhárika pri príležitosti 20. výročia jeho smrti. O jeho pôsobení na poste kňaza, biskupa, ale aj všeobecne v spoločnosti, hovorili dôstojný pán biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský, velební páni farári Vladimír Obšust a Vladislav Ivičiak, ktorý prečítal poslednú biskupskú správu biskupa Struhárika z roku 1983.

Bývalý biskup Struhárik ako kňaz pôsobil iba v troch osadách. Svoju kňazskú službu začal v Bajši, kde pôsobil od marca do konca decembra v roku 1931. Odtiaľ prešiel do Slovenského Alexandrovca, dnešného Jánošíka, kde bol zborovým farárom do roku 1947, keď sa presťahoval do Nového Sadu. Za biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi bol zvolený v roku 1957. Na tomto poste bol do roku 1983, keď odišiel do penzie. Umrel o desať rokov neskoršie, na následky autonehody.

Počas jeho úradovania vybudované bolo evanjelické ústredie v Novom Sade, v ktorom sa odvtedy nachádza Biskupský úrad SEAVC v Juhoslávii / Srbsku, vybudované a obnovené boli niektoré kostoly, modlitebnice, zborové domy a fary. Pričinil sa aj o hmotné zabezpečovanie cirkvi a o rozmach vydavateľskej činnosti. Vtedy začala vychádzať Ročenka, obnovený bol Evanjelický hlásnik a vyšli početné cirkevné publikácie – Tranovského kancionál, Evanjelický funebrál, Sväté pašie a iné.

Dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský (sprava) a velebný pán farár Vladislav Ivičiak

Dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský (sprava) a velebný pán farár Vladislav Ivičiak

Velebný pán farár V. Obšust poznamenal, že biskup Struhárik bol činný aj mimo cirkvi. Pôsobil v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, kde bol lektorom a hlásateľom. Aj napriek teologickému vzdelaniu nebol náboženským fanatikom. Bol pokrokovým človekom, ktorý prijímal všetko nové, ale nezabúdal na staré hodnoty. Potvrdením blízkych vzťahov so štátnymi orgánmi boli aj uznania, ktorými ho vyznamenal prezident štátu – Rad bratstva a jednoty so zlatým vencom a Rad zásluh za národ so zlatou hviezdou. Vyznamenaný bol aj zo strany Mesta Nový Sad, a to Chartou mesta a Októbrovou cenou Nového Sadu.

Okrem týchto a mnohých iných zaujímavostí zo života J. Struhárika prítomní si mohli pozrieť aj dokumentárny film V službách ľudu, venovaný biskupovi, ktorý nahrala Slovenská redakcia TV Nový Sad v roku 1984.

J. Pániková

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs