Vo Vojvodine sa výkup kukurice dobre darí

1.nov 2013

Výkup kukurice začal na celom území Vojvodiny 5. októbra. Od samého počiatku sa videlo, že výkup ide dobre, že sa denná norma skoro všade uskutočňuje. Veľká väčšina pestovateľov pochopila význam výkupu a odovzdala nielen svoje povinné ale i voľné zvyšky.

Kukurica tohto roku dobre urodila . Ďalej, miestne výbory, učiac sa na skúsenostiach, lepšie sa prichystaly pre výkup kukurice. K tomu je potrebné dodať i vysoké povedomie našich poľnohospodárov. To všetko zapríčinilo, aby sa výkup daril.

Medzitým, ešte neuspokojuje predaj voľných zvyškov kukurice štátu. Povedali sme, že niektorí pestovatelia odovzdávajú svoje zvyšky, že pri výkupe kukurice možno pozorovať vysoké povedomie našich roľníkov, že kukurica dobre rodila, kde je potom príčina tomu, že sa voľné zvyšky v nedostatočnom množstve odovzdávajú. Príčina je v tom, že sa predaj voľných zvyškov málo propaguje, že sa poľnohospodárom dôkladne nevysvetlili výhody, ktoré majú, keď odovzdajú svoje voľné zvyšky. Tiež okrem toho, že osobne budú mať z toho osoh (väčšia cena, lístky, pomocou ktorých môžu kúpiť priemyselné výrobky, predplatok atď.), vo veľkej miere pomôže štátu aby sa likvidoval čierny obchod s obilím, aby každý občan bol zabezpečený s chlebom.

A tu prichádzame k ďalšiemu záveru: naše výkupné orgány nie sú ešte dostatočne pohyblivé, nemajú plný rozhľad. Naučily sa, že MNV vypracuje plán, frontovci budú agitovať a výkupná stanica bude iba administratívnym telesom. Preto, keď sa v dedine nevedie všeobecná kampaň o odovzdávaní voľných zvyškov kukurice, výkupné stanice v tomto veľmi málo podniknú. Výkupné orgány a frontovci majú sa teraz plne zapojiť do tejto bezprostrednej úlohy vo výkupe: aby sa odovzdalo čím viacej voľných zvyškov kukurice.

Ako nám je známe, výkup sa deje na dva spôsoby: hneď sa odovzdáva kukurica, alebo sa len uzaviera smluva a kukurica ostáva u pestovateľa. Medzitým, nedostatok je v tom, že miestne orgány ľudovej moci a výkupné stanice nezaistily dostatočný počet skladíšť pre uskladnenie kukurice, nezaistily dostatočný počet sušiarní aby sa kukurica načas sušila a expedovala ďalej. Preto sa môže stať, že výkup bude trvať dlhšie, ako čo by mal. Jasné je, že sú v tom i objektívne ťažkosti, ale v mnohých prípadoch kukurica mohla už dávno byť prevzatá a sušená a tiež expedovaná, keby na túto okolnosť dbali patriční činitelia. Preto, že sa výkup darí, preto, že pestovatelia riadne odovzdávajú svoje zvyšky, netreba myslieť, že vo výkupe nieto žiadnych problémov. Úloha bude uskutočnená iba vtedy, keď každé zrno bude tam, kde je určené!

Silbaš zakončil výkup kukurice

Výkup kukurice v Silbaši je 100 % zakončený 15 dní pred tým ako bolo plánované. Súčasne je prevýšená norma odovzdávania voľných zvyškov o 25 %.

V Padinej výkup prebieha podľa plánu

Výkup kukurice v Padinej sa deje úplne podľa predvídaného plánu, bez žiadnych ťažkostí. Okrem povinných zvyškov Padinčania odovzdávajú i svoje voľné zvyšky kukurice a tým pomáhajú i obilnému fondu v našom štáte.

Revízia výkupu bielych žít vyvolala medzi ľudom veľké uspokojenie. Na konferencii o tom prehovoril Andrej Gabríny, národný poslanec. Keď spomenul, že sa to deje na iniciatívu maršala Tita – všetci prítomní búrlive pozdravili vodcu našich národov a tiež i učiteľa, maršala Tita.

(Z čísla 79 Hlasu ľudu, ktoré vyšlo

22. októbra 1947 v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs