Slovenská národná knižnica (SNK) prezentovala PROGLAS v Macedónsku

4.nov 2013

Slovenská národná knižnica (SNK) prezentovala PROGLAS v Macedónsku

Generálna riditeľka SNK odovzdáva knihu Proglas riaditeľovi Národnej a univerzitnej knižice sv. Klimenta Ochridského v Skopje

Generálna riditeľka SNK odovzdáva knihu Proglas riaditeľovi Národnej a univerzitnej knižice sv. Klimenta Ochridského v Skopje

Slovenská národná knižnica (SNK) spolu s Národnou a univerzitnou knižnicou sv. Klimenta Ochridského v macedónskom Skopje prezentovali v dňoch 27. až 29. októbra 2013 knihu PROGLAS, ktorú  SNK vydala tento rok pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.

„Predstavenie tohto významného diela, nad ktorým prevzal záštitu minister kultúry Slovenskej republiky, je podnetom pre rozvíjanie ďalších vzájomných kontaktov a našej spolupráce na podujatiach v Macedónsku a na Slovensku. Prezentáciu Proglasu v macedónskom prostredí, ktoré je prapôvodom a kolískou staroslovienčiny i cyrilo-metodskej duchovnej a kultúrnej misie, pokladáme za súčasť naplnenia  Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Národnou a univerzitnou knižnicou sv. Klimenta Ochridského a Slovenskou národnou knižnicou“, uviedla v Skopje generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

PROGLAS je veľkolepým básnickým chválospevom, Predslovom k prekladu Evanjelia sv. Jána do staroslovienčiny. Predstavuje výzvu, adresovanú Veľkomoravanom a slovanským národom, aby sa vzdelávali, chválili Boha, šírili slovo a pestovali písomníctvo a kultúru vo svojom národnom jazyku. Veľbáseň PROGLAS v pôvodnej staroslovienčine, slovenčine a v macedónčine pripravil zostavovateľ Stojan Lekoski a výtvarne stvárnil knižný grafik Vladislav Rostoka s využitím reprodukcií najstarších fresiek svätcov z Macedónska. Do vydavateľského projektu Slovenskej národnej knižnice prispeli odbornými štúdiami arcibiskup Cyril Vasiľ, ako aj vedeckí pracovníci Teodor Križka a Matúš Kučera.

Zdroj: snk.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs