Výstup k vytýčenej méte

4.nov 2013

Výstup k vytýčenej méte

Energiu potrebuje i železničná doprava

Energiu potrebuje i železničná doprava

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Začať šetriť energiou možno už dnes takmer v každej domácnosti. No oveľa významnejší je komplexný prístup k energetickej efektivite, ktorý sa má týkať úspor všade, kde sa to len dá: v budovách, doprave, priemysle. O takejto účinnosti, ako veľkom záväzku a rozvojovej šanci, hovorilo sa na nedávnej konferencii o energetickej účinnosti, ktorá v Novom Sade zoskupila celý rad zainteresovaných aktérov. Štátny tajomník Ministerstva energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia Dušan Mrakić podotkol v pozdravnom prejave, že sa efektivita môže stať novým zdrojom energie. Pozitívne sa zmienil o novom Zákone o energetickej účinnosti, naznačujúc, že finišuje vypracovanie podzákonných aktov na jeho základe a že smernicou vo všetkom bude nedávno schválený Akčný plán energetickej efektivity. Na jeho osnovách  by sme mali v päťročnom časovom horizonte dosiahnuť deväťpercentné úspory energie. Každá obec s viac ako dvadsaťtisíc obyvateľov bude o pár rokov mať svojho manažéra pre uvedenú oblasť a plánuje sa i vznik regionálneho Edukačného strediska, v ktorom sa títo budú školiť.

Nataša Pavićevićová Bajićová, pokrajinská tajomníčka pre energetiku a nerastné zdroje, ktorá konferenciu v rámci Dní energetiky otvorila, uviedla, že je za nami rozbor stavu energetických objektov a domácich zdrojov, na základe ktorých musíme vyrábať oveľa väčšie množstvá tepelnej a elektrickej energie. Lebo to znamená aj zmenšenie závislosti od dovozu, veľké úspory, väčšiu konkurencieschopnosť tunajšej ekonomiky, viac pracovných príležitostí a v konečnom dôsledku i rast životného štandardu obyvateľstva. Základným prameňom vo Vojvodine bude biomasa, hoci netreba zabúdať ani na energiu solárnu a veternú.

Na tematickej konferencii, na ktorej politika kráčala ruka v ruke s hospodárstvom a vedou, podstatné rozpravy boli upriamené na zákonodarný rámec: príslušný zákon, energetickú certifikáciu a účinné stavanie a rekonštrukciu budov, na zveľadenie efektivity prostredníctvom praktického uplatnenia systému energetického manažmentu v podnikoch, do tretice i na príklady dobrej praxe. Pri tomto poslednom šlo o ukážky verejných objektov produkujúcich energiu pre vlastné potreby, ako aj o príklady možných úspor energie na konkrétnych stavbách a výrobkoch.

Zlepšenie energetickej účinnosti, využívanie recyklácie, vklady do obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií sú opatreniami, výstupom k vytýčeným cieľom, bez ktorých je budúcnosť nepredstaviteľná. Nielen z aspektu hospodárskeho, či z pohľadu klímy, ale aj kvôli tomu, že iného východiska pri súčasnom drancovaní životného okolia jednoducho niet. A kto to skôr a vážnejšie pochopí, bude devastovaniu prostredia úspešnejšie čeliť a zároveň sa aj mať lepšie než iní.

                                                                O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs