Pripomeňme si!

4.nov 2013

Pri pestovaní ovocných stromov sa niekedy vyskytuje v období rodivosti neplodnosť (sterilita) alebo striedavá plodnosť (periodicita). Neplodnosť môže vzniknúť kvôli nedostatočnej výžive, nepriaznivým poveternostným podmienkam, napr. dlhotrvajúcim dažďom, mrazom alebo dlhotrvajúcim suchám, kvôli poruchám vo vývine pohlavných orgánov, vírusovým chorobám a pod. Jednou z príčin neplodnosti je aj to, ak cudzoopelivé rastliny nemajú nablízku vhodného opeľovača. Vtedy sa ich kvety neopelia ani neoplodnia.

Striedavá plodnosť sa najčastejšie vyskytuje pri jabloniach, menej pri hruškách. Môže nastať aj v prípade, keď sú všetky vonkajšie podmienky pre nasadenie kvetonosných púčikov vhodné. To preto, lebo striedavá plodnosť je daná dedičnými vlastnosťami odrody. Takúto nepravidelnosť nemajú vrodenú všetky odrody v rovnakej miere. Poznáme sorty s malou a veľkou periodicitou. Periodicky rodiace jablone v jednom roku preťažuje nadmerná úroda, ktorej následkom je nižšia kvalita ovocia a malá alebo nijaká diferenciácia kvetných púčikov pre ďalší rok. Pri jabloniach vzniká periodicita najčastejšie neschopnosťou stromu založiť kvetné púčiky pri prechode z vegetatívnej do generatívnej fázy (púčiky sa diferencujú len za priaznivých podmienok).

Ovocné dreviny, predovšetkým jablone, vytvárajú omnoho viac kvetov, ako je treba k zaisteniu dobrej úrody. Pri veľmi úrodných odrodách sa percento potrebných kvetov pohybuje od 0,8 do 10,0 %. Pri jabloniach dosahuje periodicita najvyšší stupeň v 3. až 4. životnom období. Pri intenzívnych výsadbách to predstavuje tri- až päťročné stromy.

Ukladanie zásobných látok vo viacročnom dreve trvá jeden až dva roky, preto ak sú vyčerpané pri veľkej úrode, strom nie je schopný súčasne vytvárať v tom istom roku aj plody, aj kvetné púčiky pre budúci rok. Pravidelná výživa a úprava vodného režimu môže odstrániť tento neželaný jav. Ak je začiatkom leta v období diferenciácie púčikov dlhotrvajúce sucho, jeho účinky treba zmierniť výdatnou závlahou. Taktiež v roku nadmernej násady sa odporúča prerieďovanie plodov ručne alebo chemickými prípravkami. Z ďalších činiteľov, ktoré má pestovateľ vo svojich rukách, môže pravidelnú rodivosť ovplyvňovať výberom podpníka a rezom.

Väčšina odrôd v prvých rokoch po nástupe do rodivosti prináša pravidelné úrody. Striedavá rodivosť sa prejavuje až v neskorších rokoch. Okrem odrody striedavú rodivosť v značnej miere ovplyvňuje použitý podpník. Pri silno rastúcich podpníkoch je častejší výskyt striedavej rodivosti a naopak, slabo rastúce podpníky znižujú možnosť striedania úrod v jednotlivých rokoch.

Medzi ďalšie príčiny spôsobujúce vznik striedavej rodivosti patrí kalamitný výskyt chorôb a škodcov, ktorí poškodzujú nielen vyvíjajúce sa plody, ale majú tiež negatívny vplyv na úrodu v budúcom roku.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs