VOICE: Komisie na míňanie času a peňazí

3.aug 2016

VOICE: Komisie na míňanie času a peňazí

driKomisia pre zisťovanie spĺňania minimálnych technických požiadaviek pre začiatok práce pláž, komisia pre náboženské otázky, komisia pre pútače, komisia pre súpis psov v azyle, komisia pre ničenie pečiatky – to sú iba niektoré z tisíce komisií, ktoré sa našli v správe Štátnej auditorskej inštitúcie pod názvom Opodstatnenie formovania komisií a iných stálych a dočasných telies vo verejnom sektore.

Podľa počtu formovaných komisií a výšky strovených peňazí na úhrady členom najvyššie “rangované” sú lokálne samosprávy, čie komisie v roku 2014 minuli viac ako 500 miliónov dinárov. Podľa VOICE, v trovení obecných peňazí na komisie vedú obce vo Vojvodine.

Obecní lídri radi formujú komisie, v ktorých najčastejšie s priliehavou úhradou sedia – nik iní než obecní funkcionári a zamestnaní v obecnej správe, prináša VOICE. Analýzou zaslatej dokumentácie a po rozhovoroch s predstaviteľmi jednotiek lokálnych samospráv štátny audítor potvrdil, že je praxou, aby sa vedúci orgánov angažovali a prijímali úhradu za prácu vo viacerých komisiách.

Pod lupou štátneho audítora v rámci štúdie o (Ne)opodstatnenosti existovania komisií v lokálnych samosprávach sa našli Báčska Palanka, Kovin, Pećinci, Ruma, Báčsky Petrovec a Pančevo.

Podľa písania portálu VOICE, tri vojvodinské obce sa dostali na neslávne prvé miesto v piatich kategóriách: Báčsky Petrovec s najviacej vyplatených úhrad po obyvateľovi, Pećinci ako obec sa najväčšou vyplatenou sumou úhrad za komisie a najväčšou výškou úhrad a Báčska Palanka ako obec s najväčším počtom platených komisií a najviacej platených členov.

V Obci Báčsky Petrovec úhrada za prácu členom občasných pracovných telies určená je na základe trvania: za zasadnutia dlhšie ako 4 hodiny členovia dostávajú 4-tisíc dinárov, za kratšie – o polovicu menej. Medzitým, v praxi sa takmer nikto nepozerá na hodiny a členom ihneď po príchode na zasadnutie sleduje úhrada vo výške 3 500 dinárov.

O tomto najlepšie svedčí prípad Komisie pre zničenie pečiatky, ktorá mala za úlohu, ako aj samotný názov hovorí, zničiť pečiatku Obecného verejného právneho zástupcu Obce Báčsky Petrovec. Za túto prácu, ako je uvedené v správe Štátnej audítorskej inštitúcie, vymenovali  štyroch členov, ktorí 26. augusta 2015 za menej ako 30 minút úspešne splnili úlohu a za to dostali úhrne 15-tisíc dinárov.

Bez kukania na hodinky a preverovania trvania zasadnutia členom Komisie pre realizáciu postupu komasácie pôdy patrí denná úhrada vo výške od 800 do 5-tisíc dinárov, zatiaľ čo členovia Medziobecnej pracovnej skupiny pre koordináciu vzájomnej spolupráce v spravovaní komunálnym odpadom v tejto obci majú dennú úhradu vo výške 4-tisíc dinárov, ako aj právo na úhradu cestovných trov, prináša VOICE.

V Báčskom Petrovci sa nehnuteľnosťami zaoberajú štyri komisie: Komisia pre otázky disponovania nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce, Komisia pre prenajímanie, odcudzenie a zabezpečenie nehnuteľností do verejného vlastníctve, Komisia pre prenajímanie stavebného pozemku v štátnom vlastníctve a Komisia pre realizáciu verejného konkurzu pre prenajímanie poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve.

VOICE okrem iného uvádza, že v Báčskom Petrovci tí, ktorí už prijímajú plat z rozpočtu, radi zarábajú aj “po strane”, o čom svedčí údaj, že niektorí funkcionári a zamestnaní zarobili medzi 240 a 750-tisíc dinárov. V roku 2014 náčelník Obecnej správy bol členom v siedmich komisiách, a predseda obce bol člen štyroch pracovných telies, prináša VOICE. Tento portál uvádza aj to, že jeden úradník prijal úhradu v 48 komisiách pre verejné obstarávanie.

 

podľa VOICE

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs