Vypisujú nové samozdanenie

25.feb 2016

Vypisujú nové samozdanenie

Bieloblatčania sa nezriekajú samozdanenia ako spôsobu financovania potrieb osady a jej občanov. Keďže predchádzajúce samozdanenie vyprší 31. mája toho roku v Miestnom spoločenstve začali zavčasu prípravy na vynesenie nového samozdanenia. V súlade s tým 23. februára na zhromaždení občanov predostreli program nového päťročného samozdanenia.

Takmer všetko čo majú - cesty chodníky, vodovod... Bieloblatčania si vystavali prostriedkami samozdanenia

Takmer všetko čo majú – cesty chodníky, vodovod… Bieloblatčania si vystavali prostriedkami zo samozdanenia

Podľa návrhu programu samozdanenie sa uvádza na obdobie 1. júna  2016 až 31. mája 1921. V tom období by sa do dedinskej pokladnice malo vliať 15.550.000 dinárov, ktoré sú účelové a budú sa používať na spolufinancovanie kapitálových investícií významných pre dedinu, na spolufinancovanie komunálnych prác a údržbu verejných plôch a  objektov v dedine, ako aj na spolufinancovanie spoločenského života v dedine.

Časť prostriedkov samozdanenia bude usmernená aj na úpravu cintorína a iných verejných plôch

Časť prostriedkov samozdanenia bude usmernená aj na úpravu cintorína a iných verejných plôch

Na kapitálové investície bude vyčlenené 7.775.000 dinárov a budú použité na výstavbu fekálnej kanalizácie a čističky pitnej a odpadovej vody v Bielom Blate. Na spolufinancovanie komunálnych prác a údržbu verejných plôch a objektov je plánované 4.665.000 dinárov, na asfaltovanie a oprávku ciest po dedine, výstavbu a oprávu priepustov, oprávanie chodníkov, údržbu a úpravu cintorína, prečisťovanie pouličných kanálov, ozeleňovanie… Konečne na spolufinancovanie spoločenského života v dedine je plánované 3.110.000 dinárov. Týmito prostriedkami bude Miestne spoločenstvo spolufinancovať aktivity združení občanov, športových klubov a ustanovizní, ako aj projektov významných pre Biele Blato, ktoré sa financujú domácimi a zahraničnými dotáciami.

Miestne spoločenstvo prostriedkami samozdanenia bude podporovať aj činnosť združení občanov, a tým aj Miestneho odboru Matice slovenskej

Miestne spoločenstvo prostriedkami samozdanenia bude podporovať aj činnosť združení občanov a tým aj Miestneho odboru Matice slovenskej

Podľa návrhu Programu samozdanenia zamestnaní občania Bieleho Blata do dedinskej pokladnice budú vyčleňovať 2 % svojho osobného dôchodku, majitelia poľnohospodárskej pôdy budú ročne platiť 200 dinárov po hektári, súkromní podnikatelia 3 % dôchodku od samostatnej činnosti. Rozhodnutím je umožnené, aby samozdanenie dobrovoľne platili aj penzisti vo výške 2 %  svojej penzie. Oni však budú musieť podpísať vyhlášku o dobrovoľnom platení samozdanenia. Záväzok platiť samozdanenie budú mať aj majitelia nehnuteľností na území Bieleho Blata vo výške 0,1 % hodnoty nehnuteľnosti na základ, na ktorý sa platí daň z nehnuteľností.

Na Zhromaždení bolo prítomných 67 občanov, čo je viac od 5 % celkového počtu voličov v tejto banátskej osade, koľko je podľa Štatútu MS potrebné, aby sa Zhromaždenie mohlo uskutočniť. Väčšina tento návrh podporila, ktorý už zajtra (26. februára) bude pred výborníkmi Zhromaždenia mesta Zreňanin, ktorí by mali podporiť túto iniciatívu. Vyjadrovanie občanov na referende je naplánované na dva víkendy: 16. a 17. apríla, ako aj 23. a 24 apríla. Právo hlasovať majú všetci plnoletí občania Bieleho Blata, ako aj občania, ktorí nemajú bydlisko a volebné právo v Bielom Blate, ale na území tejto dediny vlastnia nehnuteľnosti a samozdanením sa zlepšujú podmienky ich používania.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs