Zavlažovanie vo fόliovníkoch a skleníkoch

26.feb 2016

Zavlažovanie vo fόliovníkoch a skleníkoch

Pestovatelia kvetín a zeleniny v zakrytých priestoroch vedia, že okrem zaobstarávania výkonného biologického materiálu, vhodnej agrotechniky, dostatočnej výžive treba venovať pozornosť aj spôsobu zavlažovania. V súčasnosti máme na našom trhu pomerne široké spektrum závlahových systémov od rôznych výrobcov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pestovanie uhoriek vo fóliovníku sa vždy oplatí

Rastliny pestované v zakrytých priestoroch sú odkázané na prísun vody pomocou závlahového zariadenia. Úspech zavlažovania v zakrytých priestoroch spočíva v správnom použití a zosúladení štyroch podmienok:

– výber najoptimálnejšej závlahovej techniky zodpovedajúcej požiadavkám rastlín na vodu a nárokom užívateľa na mechanizáciu alebo automatizáciu prevádzky zavlažovania,

správny režim zavlažovania, podľa ktorého dostávajú rastliny vodu v potrebnom množstve a v požadovanom termíne,

regulovanie vhodnej klímy v zakrytom priestore,

– použitie kvalitnej /čistej a nezávadnej/ vody.

Pri výbere závlahovej techniky pestovateľ musí byť informovaný o nárokoch zavlažovaných rastlín na vodu z hľadiska závlahového množstva, dávkovania a spôsobu aplikácie. Niektoré rastliny vyžadujú dostatok vody v koreňovej časti a neznášajú navlhčovanie povrchu. Iné potrebujú vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu a pri niektorých sa tieto požiadavky menia alebo kombinujú.

kvapkovazavlahamikropostrekovac

Spodná závlaha je vhodná napr. pri pestovaní rajčiakov

TYPY ZÁVLAH

V zakrytých priestoroch používame dva základné typy závlah:

vrchná závlaha  (nad porastom)

spodná závlaha (ku koreňom alebo v poraste).

Vrchná závlaha dodáva vodu dýzami a postrekovačmi nad celou plochou zavlažovaných rastlín. Účelom je vytvárať požadovaný vodný režim pôdy a ovzdušia (klimatizácia). V niektorých prípadoch sa vyžaduje len klimatizácia, pre ktorú sú vhodné dýzy s jemným rozstrekom vody. Obyčajne sú tieto dýzy a mikropostrekovače vyrobené z plastov. Zo zahraničia sa dovážajú mikropostrekovače, ktorých prevádzkové parametre a spoľahlivosť sú na vysokej úrovni. Ide najmä o výrobky z Izraela, USA, Grécka, Francúzska, Nemecka…

Spodná závlaha dodáva vodu na povrch alebo priamo do pestovateľského substrátu, na navlhčovacie rohože, do kontajnerov a pod., odkiaľ ju čerpajú rastliny koreňovou sústavou. Na tento účel je vhodná kvapková a bodová závlaha a závlaha perforovanými hadicami.

Tenkostenné perforované hadice sú z hľadiska zaobstarávacích nákladov najvýhodnejším systémom. Vhodné sú pre zavlažovanie všetkých rastlín pestovaných v riadku, najmä uhoriek, jahôd, rajčiakov, pri ktorých nie je prekážkou čiastočné navlhčenie povrchu listovej plochy.

KVAPKOVÁ ZÁVLAHA

Pozitívnu kvalitatívnu zmenu do zavlažovania zeleniny, kvetín, ale aj ovocných plodín a viniča prinieslo zavedenie kvapkovej závlahy. Polyetylénové hadice s kvapkovačmi môžu byť položené na pôde, alebo zavesené nad ňou. Dodávajú vodu pozvoľne (2 až 4 l/hodinu) tak, aby ju rastliny stačili prijímať a efektívne zužitkovať.

mikropostrekovac

Zavlažovanie mikropostrekom je vhodné napr. pri pestovaní kvetov v skleníkoch

Zavlažované rastliny ale aj zariadenia na kvapkovú závlahu a mikropostrek vyžadujú používanie čistej vody. Jej kvalitu treba zistiť laboratόrnym rozborom a podľa potreby zabezpečiť jej úpravu. Najjednoduchším zariadením sú sieťové a pieskové filtre, ktorých používanie je pri kvapkovej závlahe, aj pri odbere vody zo studní nutné.

Vážnym problémom je dodržiavanie vhodného závlahového režimu, to znamená, dodať rastlinám dostatok vody v správnom období. Z mnohých, často zložitých metód riadenia závlahového režimu možno pre drobnopestovateľov odporučiť zavlažovanie podľa zmien vlhkosti pôdy. Na meranie momentálneho stavu pôdnej vlhkosti sa používajú rôzne tenziometre a vlhkomery, podľa ktorých je možné udržiavať vlhkosť pôdy v požadovaných hraniciach.

Zavlažovanie v zakrytých priestoroch je zložitý proces, ktorý vyžaduje vhodné technické zariadenia, odborné vedomosti a skúsenosti užívateľa. V každom prípade je potrebné zvážiť potrebu pestovaných rastlín na vodu, požiadavky pestovateľa, finančné možnosti a po porade s odborníkmi si vybrať vhodné závlahové zariadenie. Aj tu platí, že vysoká kvalita, spoľahlivosť a dlhá životnosť vyváži vyššiu cenu.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs