Výročná schôdza hložianskych rybárov

11.mar 2018

Výročná schôdza hložianskych rybárov

Združenie športových rybárov Šaran v Hložanoch usporiadalo dnes predpoludním výročnú schôdzu zhromaždenia. V kaviarni Pod lipami sa jej zúčastnila nadpolovičná väčšina členov ako i početní hostia. Uzhodli sa, že členské na rok 2018 bude 500 dinárov. Za rybárske povolenie dospelí zaplatia 6000, penzisti 3000 a invalidi práce 600 din.

Prítomných privítal a správu o činnosti združenia za rok 2017 podal jeho predseda Samuel Valo. Vlani ZŠRŠ malo 57 členov. Viacerí sa zúčastnili zberu odpadu pri Dunaji a pri kanále ako i tradičných podujatí v dedine. Správna rada sa stretla päť ráz a bol vypracovaný aj nový štatút združenia.

Tri súťažné celky sa zúčastňovali súťaží na úrovni Vojvodiny, štátnych majstrovstiev ako i súťaže v Želiezovciach na Slovensku. Najväčší úspech – 3. miesto na Majstrovstvách Vojvodiny – dosiahlo družstvo seniorov v zložení Emil Čipkár, Jaroslav Jakuš a Samuel Macko.

Z finančnej správy, ktorú podal účtovník Juraj Takáč vyplýva, že rybári hospodárili pozitívne. Vlani celkové príjmy činili 339 300 dinárov. Obec Báčsky Petrovec prispela sumou 80 000 din. a z členského nazbierali 29 500 din. Celkové výlohy vyčíslili na 329 985 din. S ohľadom na zvyšok z roku 2016 na žírových účtoch ZŠRŠ je úhrnne 66 558 din.

Obidve správy prítomní prijali jednohlasne a bez diskusie, rovnako zelenú dostal i plán práce ZŠRŠ (ozrejmila ho tajomníčka Mária Dudková)  a finančný plán na rok 2018 (podal S. Valo). Na činnosť, ktorá okrem súťaží, pracovných akcií a iných podujatí zahrnuje aj školu rybolovu pre žiakov základnej školy, budú potrebovať 149 000 din.

Na návrh správnej rady za nových členov SR zvolili jednohlasne Jaroslava Jakuša a Ľuboslava Kudrona, keďže jeden člen odstúpil zo zdravotných dôvodov a ďalší odišiel za prácou na Slovensko. Všetci zdvihli ruku aj za to, aby sa podpredsedníčkou ZŠRŠ stala Mária Dudková.

V rámci bodu rôzne predseda Valo prečítal výňatky z nových Pravidiel o love rýb profesionálnych rybárov. V diskusii bolo povedané, že profesionálni rybári robia veľké problémy lovom rýb mimo pravidiel. Z prítomných hostí sa prihovorili Pavel Žembery, Jelena Červenáková, Viera Turčanová a Ondrej Pavčok.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs