Vysokoškolské štipendiá študentom

5.okt 2016

Vysokoškolské štipendiá študentom

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 30. 9. 2016 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2016 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo účasť na hodinách slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia);
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením);
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (kópia indexu so známkami);
  4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).

Potrebné doklady (fotokópie):

  1. výpis z matriky narodených – kópia;
  2. vysokoškolský dokument, z ktorého vidieť, že žiak úspešne zakončil aspoň 1. (alebo 2., 3., 4.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami);
  3. čestné vyhlásenie o tom, či uchádzač nepoberá inú formu finančnej pomoci, a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom;
  4. kópia vysvedčenia, z ktorého vidieť, že chodil do slovenskej školy alebo na hodiny slovenčiny;
  5. prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 1. do 31. októbra 2016.

Doklady je potrebné odoslať najneskôr do 31. októbra 2016 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na tel. čísle: 021/422 989 alebo na 063/532 989.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs